Kraštiečio Broniaus Nainio fondas

2015 metais kraštietis, žinomas JAV lietuvių visuomenės veikėjas Bronius Nainys (1920-2016) Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai padovanojo pirmąją knygų siuntą iš savo asmeninio archyvo. Vėliau biblioteką pasiekė ir kita siunta. Šiuo metu bibliotekos skaitykloje saugoma 784 vnt. kraštiečio dovanotų dokumentų. Didžiąją jų dalį sudaro knygos ir žurnalai.

Apie Bronių Nainį

Gimė 1920 m. lapkričio 15 d. Grikpėdžių kaime (Pakruojo r.). Mirė 2016 m. gruodžio 20 d. Čikagos priemiestyje Lemonte (Ilinojaus valstija, JAV). Palaidotas Čikagoje, Šv. Kazimiero kapinėse.

1939 m. baigė Linkuvos gimnaziją, o 1940 m. Kauno karo mokyklą. Studijavo mechanikos inžineriją Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Sovietų kariuomenei artėjant prie gimtinės, buvo išrinktas Pašvitinio partizanų grupės vadu. Su grupe pasitraukė į Žemaitiją ir įsijungė į Tėvynės apsaugos rinktinės organizavimą. Paskirtas kuopos vadu, dalyvavo Sedos kautynėse. Pasitraukęs į Vokietiją, bandė parašiutu grįžti į Lietuvą. Nepasisekus liko Vokietijoje ir penkerius metus tarnavo amerikiečių kariuomenėje. 1950 m. emigravo į JAV. Apsigyveno Čikagoje. 1963 m. baigė Ilinojaus technologijos institutą. Amerikoje dirbo vyr. inžinieriumi, projektuotoju, darbų vykdytoju, prižiūrėtoju, vadovu. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rūpinosi Lietuvos išlaisvinimu. Per JAV senatorius, kongreso narius kėlė Lietuvos nepriklausomybės klausimą. 1964-1966 m. - JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys, 1967-1970 m. - Krašto valdybos pirmininkas, 1973-1978 m. ir 1992-1997 m. - Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas. 23 metus redagavo „Pasaulio lietuvio“ žurnalą. Bendradarbiavo užsienio lietuvių spaudoje, parengė daugiau kaip 4000 straipsnių. Knygų „Lietuvai ir lietuvybei“ (2004), „Lietuvos laisvinimo keliu“ (2010), „Lietuva - mano širdis ir siela“ (2011) ir kt. autorius.

Gyvenimas už Atlanto geografiškai atitolino nuo gimtojo krašto, tačiau emociškai visada jautė ryšį su gimtine, jos žmonėmis. Savo lėšomis Grikpėdžiuose pastatė paminklą bolševikų nužudytiems kaimo jaunuoliams. Grikpėdžių pagrindinei mokyklai nupirko įvairios įrangos, jos moksleiviams už geriausius rašinius skirdavo premijas, kasmet per Kalėdas pradžiugindavo dovanėlėmis.

Už darbus Lietuvai ir lietuvybei apdovanotas daugeliu išeivijos organizacijų žymenų, Didžiojo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu, Lietuvos savanorių medaliu. 1995 m. lapkričio 9 d. tapo pirmuoju Pakruojo rajono Garbės piliečiu. 2000 m. Broniaus Nainio vardu pavadinta Grikpėdžių pagrindinė mokykla, vėliau mokykla panaikinta.

Genė Juodytė Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai

Broniaus Nainio fondas