Bibliotekoje esančių senų ir retų spaudinių sąrašas

1. Adujevas N. Jonelis Snaudalis: I veiksmo skautų scenos vaizdelis. Kaunas: „Dirvos“ b-vė, 1929.

2. Aisbergas, Eugenijus. Dabar aš jau suprantu radiją / vertė A. Vaitkevičius. Kaunas, 1939.

3. Akiras. Lietuvos miestai ir miesteliai / Petras Biržys. Kaunas: Vl. Dagilis, 1928. Nr. 3: Anykščiai.

4. Aleknavičius, Kajetonas. Pasakos, pritikimai ir veselijos su dainomis / suderinimais parašyta kun. K. Aleknos. Vilnius: Vilniaus žinios, 1907. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000001323

5. Aliūnas S. Valerijono lašai: eilėraščiai. Chicago: Nemunas, 1954.

6. Amorem tui: isz grieszniko - apasztolas: [religiniai apmąstymai] / vertė K. J. S. St. Peterburgas: Izdanija Rastargujeva, 1902.

7. Andriukaitis, Vladas. Martynas Skroblas: romanas iš klaipėdiškių gyvenimo. Kaunas, 1935.

8. Andriušis, Pulgis. Siuntinėlis iš Amerikos: antroji tremties humoro knyga. Sudavija, 1947.

9. Antanas Olšauskas ir „Lietuva“: leidinys A. Olšausko 70 m. amžiaus sukakties proga / redagavo Petras Jurgėla. Sodus (Mich.): J. J. Bachunas, 1934.

10. Apie sveikatą ir ligas / redagavo J. Žemgulys. Kaunas: „Spindulys“, 1928.

11. Arcibašev M. Pavydas: 5 veiksmų drama. Chicago, 1921.

12. Arturas T. S. Dešimt metų smuklėje: drama 5 v. 10 pav. / T. S. Arthur. Marijampolė, 1938. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003860230

13. Augustaitytė-Vaičiūnienė. Skeveldros: [eilėraščiai]. Bavarija: Liudas Vismantas, 1946. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002862938

14. Aušrelė. [Kaunas]: Sakalas, 1935-1938. D. 6: Lietuvių kalbos skaitymai VI prad. mokyklos skyriui / J. Ambraška ir Stp. Zobarskas. [1938].

15. Avinėlis nekaltasis: 4-ių v. komedija / sulietuvino Aišbė. Kaunas; Vilnius: „Švyturys“, 1921.

16. Baden-Powell of Gilwell. Skautų vadovui: skautų lavinimo teorijos vadovėlis / vertė O. Saulaitienė, A. Landsbergis; redagavo ir Baden-Powellio biografiją parašė S. Jakštas. Kassel-Mattenberg: „ Aistia“, 1947.

17. Baranauskas, Jonas. Likimo keliais: trijų veiksmų - septynių paveikslų melodrama. Panevėžys: Panevėžio Katedros „Pavasario“ kuopa, 1935. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000328254

18. Basanavičius, Jonas. Vilnius lietuvių dainose / Jonas B. Birštonas. Vilnius, 1925. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837849

19. Baudžiava: atsiminimai, padavimai, legendos / surinko ir suredagavo Petras Ruseckas. Kaunas, 1936.

20. Bavarskas, Medardas. Klajūnas: novelės / iliustravo Stasys Montvidas. Schweinfurt: Juozas Šlajus, 1946.

21. Bavarskas, Medardas. Pilkieji namai: romanas. Schweinfurt: J. Šlajus, 1947.

22. Beblavý, Jonas. Lietuvių čekų santykiai Vytauto Didžiojo laikais / kalbą lygino Petras Jonikas. Kauna: Vytauto Didžiojo universiteto Evang. Teol. fakultetas, 1930.

23. Bekampis T. Kelias į rytus: Lietuvos veikalas. Kaunas, 1933.

24. Bełcikowski, Adam. Pono Felikso atsilankymas: 1 veiksmo komedija. Chicago: Ill., 1911. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000013912

25. Benedix, Roderich. Byla dėl linų markos: juokai dviejuose veiksmuose / perdirbo J. Maksvytis-Senasis iš R. Benedix. Tilžėje: Jagomasto spaustuvė „Lituania“, 1920.

26. Bičiūnas, Vytautas. Aukšlytė: apysaka vaikams ir jaunimui. Kaunas, 1938. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003931757

27. Bičiūnas, Vytautas. Liaudies teatras: mėgėjams režisieriams, vaidintojams, administratoriams ir šiaip scenos rengėjams. Kaune: Sakalas, 1936. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000485286

28. Bičiūnas, Vytautas. Mano apysakos. Kaunas: Anga, 1928. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003930829

29. Bičiūnas, Vytautas. Mano raštai / Jurgis Šmalvaras. [Kaunas]: [s.n.], 1922 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003922149

30. Bičiūnas, Vytautas. Paišybos metodikos bruožai: (mintys ir pastabos: skiriama ketverių metų mokslo pradžiai / kalbos žiūrėjo J. Murka. Kaunas: „Dirvos“ b-vė, 1921. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000487018

31. Bičiūnas, Vytautas. Ponia Barbė: 3v. 4 pav. satyrinė operetė-mozaika. Kaunas, 1933. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003931751

32. Bičiūnas, Vytautas. Varnalėšos: 3-jų veiksmų piršlybos. Kaunas, 1931. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003931264

33. Bičiūnas, Vytautas. Vinco Krėvės likimo keliais: pastabos ir komentarai. Kaunas, 1930. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003709236

34. Bičiūnas, Vytautas. Žalgiris: 5-ių veiksmų istoriška drama. Kaunas, 1932. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003943129

35. Biliūnas, Jonas. Įvairūs apsakymėliai / J.B-no. Tilžė: Aušra, [1906].

36. Biliūnas, Jonas. Liūdna pasaka. Vilnius, 1908. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002978732

37. Biliūnas, Jonas. Parinkti raštai mokykloms. Kaunas: „Spaudos fondas“, 1937. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837817

38. Biliūnas, Jonas. Piestupys; Joniukas / J. B-nas. Vilnius: Lietuvos Ūkininkas, 1906. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002978851
39. Biliūnas, Jonas. Raštai. [Kaunas]: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.

40. Biliūnas, Jonas. Žemės gyvenimo reiškiniai / (J. Barzdyla). 3-sis, ištaisytas leid.. Berlin: Otto Elsner, [1921]. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837813

41. Binkis, Kazys. Antanas Smetona 1874-1934: šešių dešimčių metų sukaktuvėms paminėti / viršelį, inicialus ir papuošimus piešė Petras Rimša. Kaunas: Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos 60 metų amžiaus sukaktuvių minėjimo Vyriausias Komitetas, 1934. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837530

42. Binkis, Kazys. Kazio Binkio Eilėraščiai: poezijos bandymų sąsiuvinis. [Kaunas]: J. Raupys, 1920. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456726

43. Binkis, Kazys. Motiejus Valančius. 1875-1935: šešių dešimčių metų mirties sukaktuvėms paminėti / viršelį piešė T. Kulakauskas. Kaunas: K. Binkis, 1935. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837186

44. Biologija arba mokslas apie gyvus daiktus: pagal prof. Nusbaumą / sutaisė Šernas. Chicago, Illinois: spauda „Lietuvos“, 1906. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000039813

45. Biržiška, Mykolas. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose: (iš 1882-1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). Kaunas: [s.n.], 1938.

46. Biržiška, Mykolas. Dainos keliais: vadovėliui bent kiek medžiagos. Vilnius: „Švyturio“ b-vės spaustuvė, 1921.

47. Biržiška, Mykolas. Duonelaičio gyvenimas ir raštai. Kaunas: „Vairo“ bendrovės leidinys, 1927.

48. Biržiška, Mykolas. Iš musų kultūros ir literatūros istorijos. Kaunas: VDU humanitarinių mokslų fakultetas, 1931.

49. Biržiška, Mykolas. M. Biržiškos Lietuvos sukilimas 1794 metais. Vilnius: Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1919.

50. Biržiška, Mykolas. Rinktiniai mūsų senovės raštai: medžiaga lietuvių raštijos mokslui aukštesniosiose mokyklose. Kaunas, 1927.

51. Biržiška, Mykolas. Vilnius prieš lenkams jį pagrobiant / Br. Mikalausko. Kaunas: Vilniui vaduoti sąjunga, 1930.

52. Biržiška, Vaclovas. Kaip buvo uždrausta ir atkovota lietuvių spauda: prieinamai atpasakotas draudžiamasis laikas. Kaunas: Sp. fondas, 1929. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004395729

53. Blaumanis, Rūdolfas. Piktoji dvasia: 3-jų v. vaidinimas iš liaudies gyvenimo. Ryga, 1933.

54. Bogušytė-Skipitienė. Dumblynė: penkiaveiksmė drama / Dvi Lietuvaiti; perdirbta iš Oržeškienės apysakos „Niziny“. Vilnius: M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas, 1912. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000024897

55. Bosco, Jonas. Laimės gairės. Roma, 1954.

56. Bracco, Roberto. Pietro Caruso: vieno veiksmo drama / vertė K. Puida. Chicago (Ill.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1908. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000008109

57. Bradūnas, Kazys. Apeigos: [eilėraščiai]. Miunchenas: Sodyba, 1948.

58. Bramizmo stebuklai: romanas: Teofilio Gotjės sekimas. Kaunas, 1922.

59. Brandon F. Karolio teta: 3-veiksmė komedija. Kaunas, 1923.

60. Brazdžionis, Bernardas. Ženklai ir stebuklai: eilėraščiai. Kaunas: Sakalas, 1936.

61. Bronius Kazys Balutis: jo gyvenimas ir darbai / [spaudai paruošė Vytautas Širvydas]. Sodus (Michigan): J. J. Bachunas, 1951.

62. Burkus, Jonas. Eisiu pas Tėvą: tikėjimo tiesų santrauka. Dilligen, 1946.

63. Butkienė, Nina. Vaikų veikalai: I. Žiemą. II. Nauji. Kaunas, 1929. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BC1RLNB0A576664

64. Butrimas, Edmundas. Kad augtum sveikas: medicinos mokslo populiarizacijos, apkrečiamųjų ligų profilaktikos, bendrosios, individualės higienos žinios jaunimui. Kaunas: Sakalas, 1938.

65. Būčys, Pranciškus Petras. Katra neišmanė?: (vienos veiksmės vaizdelis teatrui). Chicago (Ill.): Tikyba ir dora, 1918.

66. Chlebovskis, Bronislovas. Lenkų literatūra, 1795-1905 / vertė Petras Vaičiūnas; red. V. Krėvė Mickevičius; Lietuvos Universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas. Kaunas: Lietuvos Universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, 1926.

67. Chrzanowski, Ignacy. Senosios lenkų literatūros istorija / I. Chrzanovskis; vertė P. Vaičiūnas; redagavo V. Krėvė Mickevičius; Lietuvos Universiteto humanitarinių m. fakultetas. Kaunas: Lietuvos Universiteto humanitarinių m. fakultetas, 1924.

68. Cvirka, Petras. Daina: [novelių ir apsakymų rinkinys]. Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.

69. Cvirka, Petras. Kasdienės istorijos / Mikėno piešiniai. [Kaunas]: Sakalas, 1938. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003008809

70. Čechovas, Antonas. Piršlybos: 1-no veiksmo komedija. Kaunas: Valstybinė leidykla, 1934.

71. Čechovas, Antonas. Trys seserys: 4-rių veiksmų drama / vertė Balys Sruoga. Kaunas: Švietimo ministerija, 1923.

72. Čepinskis, Vincas. Chemijos kinetika ir fotochemija. Kaunas: Lietuvos Universiteto Matematikos-Gamtos fakultetas. D.3 : Fizinė chemija. 1930.

73. Čepinskis, Vincas. Fizikos paskaitos. Kaunas: Šviet. m-jos kn. leid. kom-ja, 1923-1926. (K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno sp.). 7 sk. Sk. 3: Šilima. 1924. Sk. 4-5: Bangų mokslas; Garsas. 1924.

74. Čepulytė V. Išmakė: 3-jų veiksmų komedija (Tverečiaus tarmė). Vilnius, 1937.

75. Čereška F. Kailiniai žvėreliai. Kaunas: Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, 1940.
76. Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Komedijos. Vilnius; Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1920. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003283593

77. Dabušis, Stasys. Spaudos išradėjas Jonas Gutenbergas: raštas ir spauda iki šių dienų. Kaunas: Ptašeko knygynas, 1935.

78. Dainauskas, Jonas. Lietuvos bei lietuvių krikštas ir 1387-ji metai. Chicago (Ill.): Vydūno fondas, 1991.

79. Dambrauskas, Aleksandras. Vyskupas Antanas Baranauskas, kaipo matematikas. Kaunas: [s.n.], 1907. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983091

80. Damijonaitis, Juozas. Aritmetikos uždavinynas / pertvarkė pagal naują Šviet. Ministerijos programą mok. P. Natkevičius. 10-asis leid.. Kaunas; Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, 1938. D. 2: 2-jam pradžios mokyklos skyriui; Veiksmai su skaičiais ligi 100.

81. Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda. Lietuvos istorija: vadovėlis gimnazijoms. Kaunas: Sakalas, 1935.

82. Daukantas, Simonas. Lietuvių būdas. [Kaunas]: Sakalas, [1935].

83. De Amicis, Edmondo. Skaudus nesusipratimas. (Albertas): apysaka / iš italų k. išvertė J. Z.. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1936.

84. Dičpetris, Aleksandras. Lietuva - tėvynė mūsų. Kaunas: Pažanga, 1931.

85. Didžiulienė, Liuda. Lietuvaitės: 3 veiksmų, 4 paveikslų komedija / Žmona. Vilnius, 1912. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003046289

86. Didžiulytė A. Žvaigždučių eglutė: 2-jų veiksmų scenos vaizdelis. Vilnius, 1919.

87. Dineika, Karolis. Blaivybė ir kūno lavinimas Lietuvoje. Kaunas, 1926.

88. Dineika, Karolis. Moters kūno kultūra. Šiauliai, 1924.

89. Dineika, Karolis. Santūra, kaip dorovinė asmens pareiga. Kaunas: [s.n.], 1926.

90. Dineika, Karolis. Vilniaus ripka. Kaunas, 1926.

91. Dineika, Viktoras. Baltakė: 3-jų veiksmų drama. Kaunas,1924.

92. Dobinas D. Daug triukšmo dėl nieko: vieno veiksmo vodevilis. Kaunas, 1926.

93. Doilis, Viljamsas. Ar tik nebūti man kunigu? /T. Vilius Doyle. Kaunas, 1929.

94. Dorfleris, Peteris. Kai dar motina gyveno / vertė A. Tyruolis. Kaunas: Žinija, 1937.

95. Dostojevskis, Fiodoras. Baltosios naktys: [romanai] / vertė L. Žurauskas, I. Lainauskas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.

96. Dovydaitis, Jonas. Geležinis trejetas: 4-rių veiksmų drama iš 1920 m. nepriklausomybės kovų. Kaunas: Sakalas, 1938.

97. Dovydėnas, Liudas. Kelionė į pievas. Kaunas: Sakalas, 1936.
98. Dovydėnas, Liudas. Žmonės ant vieškelio / Liudas Dovydėnas. Ingolstadtas: [s.n.], 1949.

99. D. Poška, A. Strazdas, S. Stanevičius. Kaunas: Valst. V. Kapsuko-Mickevičiaus, 1956.

100. Eschilis. Prikaltas Prometėjis: drama / vertė J. Š.. Vilnius: „Vilniaus Žinių“ sp., 1905. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000029297

101. Esperanto: per 10 pamokų / sulietuvino Pr. Šulaitis. Kaunas: Šviesa, 1925.

102. Feldman, Wilhelm. O.S.S. arba Šliubinė iškilmė: vieno akto farsa / parašė Feldman; vertė J. Uktveris. Boston (Mass.): „Keleivio“ spauda ir turtas, 1913.

103. Flaubert, Gustave. Ponia Bovary: romanas / iš prancūzų kalbos vertė Alė Rūta. London: Nida, 1955. 2 d.. D. 2. 1955.

104. Fromas-Gužutis, Aleksandras. Gedimino sapnas: 4 veiksmų (5 paveikslų) istorijos drama. Ryga, 1910. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002935351

105. Fustel de Coulanges. Senovės miestas: studija apie Graikijos ir Romos kultą, teisę ir institucijas / iš orginalo vertė D. J. Blynas. Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1932-1934. D. 1. 1932. D. 2. 1934.

106. Galaunė, Paulius. Lietuvių liaudies menas: jo meninių formų plėtojimosi pagrindai. Kaunas: L.U. Humanitarinių mokslų fakultetas, 1930.

107. Geniušas, Juozas. Sapnas Velykų naktį. Paparčio žiedas: scenos vaizdeliai. Voronežas: „Lietuvių Spaustuvė“, 1918.

108. Geografija arba Žemės aprašymas, pagal Geikie, Nalkowskį ir kt. / sutaisė Šernas. 2-as elektrotypuotas spaudimas. Chicago (Ill.), 1902. 2 d. D. 1: Fiziszka geografija arba Gamtiszkas aprašymas žemės kamuolio ir visokiu ant jo apsireiškimu.

109. Gerdvydas A. Už spygliuotų vielų. Chicago (Ill.): Liet. Katalikų Spaudos D-ja, 1950.

110. Giedraitis, Antanas. Gailutė: pasaka. Tilžė, 1921

111. Giedraitis, Antanas. Gamtoje pasidairius: apsakymėliai / iliustravo K. Šimonis. [Kaunas]: Spaudos fondas, 1938.

112. Giedraitis, Antanas. Pašnekos: apsakymėliai mažiesiems skaitytojams. Kaunas, Marijampolė, 1930.

113. Giedravičius P. Trumpas vadovėlis akvarelininkams mėgėjams. Kaunas, 1928.

114. Giovagnoli, Raffaello. Spartakas: istoriška apysaka iš VII romėnų eros šimtmečio / iš italų kalbos išvertė Ant. Barčius. Kaunas: Mokytojų knygynas, 1938.

115. Gira, Liudas. Kovotojas dėl Vilniaus lietuvybės: (kun. Juozas Ambraziejus). Vilnius: Žinynas, 1914.

116. Gira, Liudas. Kun. Tumo-Vaižganto gyvenimas ir darbai. Kaunas: „Pažanga“, 1930.
117. Gira, Liudas. Kuo buvo Lietuvai Vytautas Didysis?: trumpi jo gyvenimo ir žygių bruožai. Kaunas: Vytauto Didžiojo komitetas, 1930.

118. Gira, Liudas. Paparčio žiedas: keturių veiksmų su prologu ir epilogu poema misterija. Klaipėda: „Ryto“ b-vė, 1928. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004307531

119. Gira, Liudas. Žiežirbos: 1912-1920 m. poezijos. Kaunas; Vilnius: „Švyturys“, 1921. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004306791

120. Gyvenimo pamatai / sutaisė K. J. D. Newark, 1915. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000039770

121. Gjems-Selmer A. Gydytojo šeima Norvegijos žiemiuose / vertė Pr. Mašiotas. Klaipėda: „Ryto“ b-vė, 1928.

122. Glass, Montague. Potašas ir perlamutras: 3-jų veiksmų komedija / išvertė Petras Vaičiūnas. Kaunas; Vilnius: „Švyturio“ b-vė, 1923.

123. Gobis, Juozas. Moterų psichikos bruožai. Linkuva: autoriaus leidinys, 1927.

124. Gobis, Juozas. Poeto psichikos bruožai. Linkuva: Autoriaus leidinys, 1926.

125. Gobis, Juozas. Trumpa auklėjimo istorija. [s. l.]: Švietimo m-ja, 1923.

126. Gobis, Juozas. Trumpas visuomenės mokslo vadovėlis : aukštesniosios mokyklos I koncentrui (III ir IV klasės kursas). Kaunas; Marijampolė: Dirva, 1926.

127. Gobis, Juozas. Visuomenės mokslo vadovėlis: vidurinei mokyklai. Šiauliai: Savičio ir Šumkauskio sp., 1923.

128. Graičiūnas, Jonas. Ižas Nemune: oficialaus optimizmo ir privataus pesimizmo lyrika. Kaunas: Spaudos fondas, 1938.

129. Gražiausios ir mėgiamiausios sodiečių dainos: apie meilę, tėvynę, karą ir kitką, ir linksmos, ir graudžios, kokių tik nori / surinko B. J-nė. Kaunas: „Vairo“ b-vės knygynas, 1927.

130. Grigonis, Matas. Gėlių kalba darželyje: duvaidinimėliai. [Marijampolė], 1938.

131. Grigonis, Matas. Į vaikučių širdis: eilėraščiai. Kaunas: Spaudos fondas, 1933.

132. Grinius, Jonas. Sąžinė: penkių veiksmų ir prologo drama / Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1929.

133. Grinius, Kazys. „Lietuva, musu tėvyne…“ / Sargas. Peterburgas: „Lietuvių laikraščio“ sp., 1906.

134. Gruodis, Petras. Gaila, kad tu sesuo: 3-jų veiksmų vaidinimas. Kaunas, 1939.

135. Gučas, Alfonsas. Pašaukimas ir darbas: psichotechnikos bruožai tėvams, mokytojams ir įmonininkams. Kaunas: Lietuvos psichotechnikos ir profesinės orientacijos d-ja, 1937.

136. Gudaitis, Mikas. Jurgis Žiburys: trijų veiksmų scenos veikalelis. Kaunas, 1918. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004185381

137. Gudelis, Petras. Joniškėlio apskrities partizanai. Roma: [s.n.], 1975-1979. 2 d.: žml. D. 2: Viešos veiklos laikotarpis (1919.III.22–XI.20). Brooklyn, N.Y.: autoriaus lėšomis, 1979.

138. Gutauskas, Jonas. Didysis svečias. Kirchheim: Šv. Sosto Delegatūros lietuviams spaudos sk., 1948.

139. Hamsun, Knut. Gyvenimo žaislas: 4 veiksmų drama. Kaunas, 1922.

140. Hamsun, Knut. Vakarų aušra: 3 veiksmų drama / išvertė Petras Vaičiūnas. Kaunas: Švietimo ministerijos leidinys, 1922.

141. Hauptmann, Gerhart. Hanelė: dviejų dalių svajos poema / vertė J. Talmontas. Kaunas: Švietimo ministerijos leidinys, 1921.

142. Hauptmann, Gerhart. Paskendusis varpas: penkių veiksmų pasaka-drama / lietuvių kalbon vertė J. Žiugžda. Mariampolė: „Dirvos“ b-vė, 1921.

143. Hauptmann, Gerhart. Vebrinos : 4-veiksmė vagių komedija / vertė J. Talmontas. Kaunas; Mariampolė: „Dirvos“ b-vė, 1923.

144. Hennigeris K. Gudrūna: karžygiškas viduramžių padavimas, atpasakotas K. Henigerio su Otto Abbelohdes / vertė Br. Gavėnas. Kaunas: Valstybinė leidykla, [1944].

145. Iešmanta, Albinas. Skaityk: po elementoriaus pirmosios knygos. Marijampolė, 1921.

146. Iešmantas, Albinas. Kudirka: rašytojo siluetas. Kaunas; Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, 1927.

147. Ilgūnas, Jonas. Lietuvos valstybės ženklo kilmė. Kaunas, 1938.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000485570

148. Iš ko ir kaip gaminami mūsų pramonės dirbiniai / Savajai pramonei propaguoti komitetas. Kaunas, 1934.

149. Yla, Stasys. Meilė. Kirchheim-Teck, 1947.

150. Yla, Stasys. Būk jo angelu sargu: 4 veiks. drama. Marijampolė, 1936.

151. Jablonskis, Jonas. Mūsų rašyba. Voronežas: Kultūros ir švietimo sekcija, 1917. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002979746

152. Jablonskis, Jonas. Mūsų žodynėlis: „Vargo mokyklos“ priedėlis / surinko Rygiškių Jonas. Voroneže: Lietuvių spaustuvė, 1918.

153. Jakas, Povilas. Ji labai mylėjo / iš Lacordaire'o raštų paruošė Povilas Jakas. Kaunas: Pavasaris, 1937.

154. Jakavičius, Liudvikas. Atsiminimai iš lietuvių spaudos draudimo laikų: 20 metų Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėjimo proga, 1918-1938 / Lietuvanis. Šiauliai: L. Jakavičius, [1939] https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000347037

155. Jakštas, Adomas. Mūsų naujoji literatūra (1904-1923). Kaunas: Švietimo m-jos knygų leid. komis., 1923. T. 1: Mūsų naujoji poezija (1904-1923). 1923. 2 t.: Mūsų naujoji prozos literatūra. 1923.

156. Jakštas, Adomas. Nakties matymai: vaizdeliai iš artimos praeities. Kaunas: S. Banaičio sp., 1906. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002980309

157. Jakučionis, Augustinas. Aplinka ir kraštas: III pradžios mokyklos skyriui ir I vid. mokylos kl. bei namų skaitymams. Kaunas, 1932.

158. Jankus, Jurgis. Naktis ant morų / iliustravo L. Vilimas. Tübingen: Patria, 1948.

159. Janulaitis, Augustinas. Baudžiava Lietuvoje / parašė Žmogus. Chicago (Ill.): spauda „Lietuvos“, 1901. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000125950

160. Januškevičius, Juozas. Lotynų kalbos etimologija. Kėdainiai: Movšovičio ir Kagano sp., 1924.

161. Jasiukaitis, Konstantinas. Ant bulvaro; Pamoka; Dvarininkas Tauginas; Tėvas; Šaudyklė; Kunigėlis: [apsakymai]. Šiauliuose: Brevdos knygyno išleidimas, 1914. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003973208

162. Jasiukaitis, Konstantinas. Duona!; Basi vaikai; Degtukai; Senelis; Ponaitis. Vilnius, 1905. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003951809

163. Jasiukaitis, Konstantinas. Raštai: [apsakymai ir dramos]. Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1948.

164. Jovaiša, Kazimieras. Do-re-mi: elementarinės muzikos teorijos ir solfedžio vadovėlis: pradinėms mokykloms. Kaunas, 1938.

165. Jovaras. Eilės ir dainos. Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004587093

166. Jovaras. Parinktosios eilės: jubiliejinis leidinys / J. Murka red. Šiauliai: Kultūra, 1923.

167. Juozapavičius, Antanas. Latvių žemdirbių sąjunga. Kaunas, 1921.

168. Juškevičius A., Maceika, J. Vilnius ir jo apylinkės: [vadovas]. Kaunas: Spaudos fondas, 1940.

169. Kacprzakas M. Sveikatingumas kaimo pirkioje / iš lenkų k. (3-sios laidos) išvertė J. Maceika. Vilnius, 1938.

170. Kaenders P. Desenzano mergelė: 3-jų veiksmų drama / vertė V. Kulikauskas. - Chicago (Ill.), 1919.

171. Kairys, Steponas. Kodėl išnyko baudžiava Lietuvoje. Tilžėje: Otto v. Mauderodė, 1908. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000024297

172. Kalevala: suomių tautos epas / iš 2-sios ir 11-sios suomių laidos lietuvių kalbon vertė A. Sabaliauskas. Kaunas: Švietimo ministerija, 1922.

173. Kapnys, Stasys. Laikraščių pardavėjas: 1 veiksmo vaizdelis; Kalėdos Afrikoj: 1 veiksmo dramatinė pasaka. Kaunas: Spaudos fondas, 1934. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BC1RLNB0A57A0FC

174. Karys, Jonas K. Nepriklausomos Lietuvos pinigai = Currency of the independent Lithuania : ostrublis, ostmarkė, auksinas, litas ; istorija ir numizmatika : su 160 paveikslu. New York : Aukselis, 1953.

175. Karpavičius, Kazys S. Jaunystės karštis: vienaveiksmė komedija farsas: susižiedavimas pagal sutarties. Boston, 1916.

176. Karpavičius, Kazys S. Klajūnas: istorinė apysaka iš Keistučio-Algirdo laikų. Cleveland (Ohio): Dirva, 1932.

177. Karpavičius, Kazys S. Palangos ponaitis: trijų veiksmų komedija. Cleveland (Ohio): Spauda „Dirvos“, 1929.

178. Kasparaitis, Pranas. Žvilgiai nuo kalno. Kaunas: Vėtra, 1930.

179. Kastytis, Vytautas. Smūtkeliai žydi: tremtinio raudos ir giesmės. [Fulda]: Mūsų Viltis, 1946.

180. Katekizmas apie sutvirtinimo sakramentą: su maldomis ir apeigomis lotynų ir lietuvių kalboje. Vilnius, 1915.

181. Kaudzīte, Reinis. Matininkų laikai: romanas / Reinis ir Matis Kaudzyčiai; išvertė K. Korsakas. Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo komisija, 1939.

182. Keliuotis, Juozas. Svajonės ir siaubas. Kaunas: Spaudos Fondas, 1940.

183. Keturakis. Amerika pirtyje. Kaunas, 1937.

184. Kirša, Faustas. Suverstos vagos: trečia eilių knyga / Kaunas: „Raidės“ sp., 1926.

185. Klimas, Petras. Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms. 5-as išleid. Kaunas: Švyturys, 1922.

186. Klimas, Petras. Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms. 4-asis išleid.. Kaunas: Švyturys, 1921.

187. Klusis J. Pedagoginiai žaidimai: skiriami pradžios ir vidurinių mokyklų mokytojams. Biržai: Seda, 1928. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000328106

188. Kmitas, Jonas. Vytis ir Erelis: apysaka / Kazimieras Urbonavičius. Boston: „Darbininkas“, 1946.

189. Knygnešys, 1864-1904 / redaktorius P. Ruseckas. Kaunas: P. Ruseckas, 1926-1997. („Varpo“ sp.). 3 t. [T.] 1. 1926. [T.] 2. Kaunas: Spaudos fondas, 1928. [T.] 3: Petrui Ruseckui pagerbti 1997.

190. Koestleris, Artūras. Nulis ir begalybė: romanas. Tubingen, 1948.

191. Kolupaila, Steponas. Nemunas. Chicago, Ill.: Lietuvių katalikų spaudos draugija, 1950.

192. Koncius, Ignas. Ūkininko dangus: taikomosios meteorologijos vadovėlis ūkininkams, ūkio mokykloms ir savamoksliams. Šiauliai: Kultūra, [1925].

193. Korobčevskis D. Urvinis žmogus: su 24 piešinėliais / iš rusų kalbos vertė Kaz. Miškonis. Vilnius: „Vilniaus žinių“ sp., 1905.

194. Krasinskis, Zigmantas. Nedieviška komedija / iš lenkų kalbos vertė Faustas Kirša. Kaunas, 1928.

195. Krausas, Antanas. Gyvulių draugas: gyvulių globos antologijėlė paruošta išeivijoje. Kn. 2. Detmold, 1946.
196. Krėvė, Vincas. Antanuko rytas; Kūčios vakarą; Galvažudys. Kaunas: Spaudos fondas, 1933. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004133915

197. Krėvė, Vincas. Bedievis; Dvainio nusikaltimas. Kaunas, 1933.
198. Krėvė, Vincas. Dainavos šalies senų žmonių padavimai. 4-asis leid.. Kaune: Spaudos fondas, 1940.

199. Krėvė, Vincas. Milžinkapis; Užkeikta merga. Kaunas: „Spaudos fondas“, 1933.

200. Krėvė, Vincas. Patarlės ir priežodžiai. Kaunas. 1934. D. 2. 1934.

201. Krėvė, Vincas. Šarūnas: Dainavos kunigaikštis: senųjų dienų gyvenimo pasaka. 3-asis leid.. Kaunas, 1939. T.3. 1939.

202. Krėvė, Vincas. Šiaudinėj pastogėj: apysakos. 2-asis leid.. [Kaunas]: Sakalas, 1940.

203. Krėvė, Vincas. V. Krėvės raštai. Kaunas; Vilnius: „Švyturys“, 1921-1930. 10 t.. T. 1: Sutemose: pasakos ir dainos. 1921. T. 2: Šiaudinėj pastogėj. D. 1: Apysakos. 1921. T.3: D.2: Šiaudinėj pastogėj: apysakos. 1922. T. 5: Šarūnas Dainavos kunigaikštis. D. 2: Senųjų dienų gyvenimo pasaka. 1923. T.10: Rytų pasakos. 1930.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004266790
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004266832
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004267960

204. Krikščiūnas, Jurgis. Kaip išauginti gerų linų. Kaunas, 1928. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004052829

205. Kriščiukaitis-Aišbė, Antanas. Kas teisybė - tai ne melas / Aišbė. Vilnius: „Aušra“, 1905. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000047638

206. Kryžanovskaja, Vera. Du sfinksai: romanas / išvertė Jurgis Demidovas-Dornas. [Kaunas]: „Studija“, 1938.

207. Kučinskas, Antanas. Kęstutis: lietuvių tautos gynėjas. Marijampolė: Sakalas, 1938.

208. Kudirka, Vincas. Laisvos valandos. Kaunas: Valstybinė leidykla, 1942.

209. Kudirka, Vincas. Satyros. Grunzenhausenas: L.T.B. Grunzenhauseno sk., 1947.

210. Kudirka, Vincas. Vinco Kudirkos raštai / surinko ir spaudai prirengė Juozas Gabrys ; paveikslus darė E. Loevy; vignetas piešė A. Braks. Tilžėje: Tėvynės mylėtojų draugystė, 1909. - 6 t.: iliustr. T. 1: Biografija; Satyros; Eilės. 1909. T. 2: Tėvynės varpai: 1889-1899 m.. 1909. T. 3: Kritika; Mokslas; Politika; Smulkmenos. 1909. T. 4: Dramos ir apysakos. 1909. T. 5: Apysakos. 1909. T. 6 : Dramos. 1909.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003104051
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983612
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983632
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983689
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983589
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983798

211. Kudirka, Vincas. Viršininkai. Margas paveikslėlis. Kaunas: „Spaudos fondas“, 1933.

212. Kurčias žentas: vieno veiksmo komedija / pagal prancūzų originalą sutaisė Marė A-NĖ. Vilnius, 1914. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000036246

213. Kurpianka. Sulyg naujausios mados: dviejų veiksmų komedija / vertė M. Grigonis. Chicago (Ill.): Lėšos ir spauda „Lietuvos“, 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000048114

214. Kuzmickis, Jonas. Palaimintais keliais: apsakymėliai vaikams / Jonas Kuzmickis Gailius. Kaunas, 1934.

215. Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania / Bronius Kviklys. Čikaga: Amerikos lietuvių b-kos l-kla, 1980-1987. 6 t. T. 1: Telšių vyskupija. 1980. T. 2: Vilkaviškio vyskupija. 1982. T. 3: Kauno arkivyskupija. 1983. T. 4: Panevėžio vyskupija. 1984. T. 5: Vilniaus arkivyskupija. D. 1. Istoriniai bruožai. Vilniaus miesto bažnyčios. 1985. T. 6: Kaišiadorių vyskupija ir I-V tomų papildymai, atitaisymai, vardynai. 1987.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BLNB06B627E3
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BLNB06B62BCB
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BLNB06B6339B
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BLNB06B63783
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BLNB06B77B87
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BLNB06B63B6B

216. Labužėlis J. Moderniška motina: 4-ių veiksmų drama. Marijampolė, 1940.

217. Lagerliof, Selma. Mergaitė iš Stormyro vienkiemio: novelė / išvertė Antonija Žagrakalienė. [S.l.], [1944].

218. Lakštutės giesmelės: jaunimo mėgiamųjų dainų rinkinėlis. Vilnius, 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000046528

219. Landau, Eber. Gydytojas pasakoja: (novelės) / Eber Landau Kaukas. Kaunas: „Naujas žodis“, 1932.

220. Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielius. Birutė: 2 veiksmų melodrama / parašė Žemkalnis. Vilnius: A. Sirkino sp., 1906. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004200691

221. Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielius. Blinda svieto lygintojas: (Žemaičių razbaininkas): 4 veiksmų ir 1 paveikslo drama: turinys paimtas iš žmonių pasakų, paskutinių baudžiavos laikų atsitikimai. Vilnius: J. Zavadzkio lėšomis, 1908.
222. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003023638

223. Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielius. Pagavo: 2 veiksmų komedija / Žemkalnis. Vilnius: J. Zavadzkis, 1908. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004200667

224. Lapkus: 3-jų veiksmų tragikomedija / sulietuvino E. Rucevičienė. Kaunas: Švyturys, 1920.

225. Lastauskienė, Marija. Auka: apysaka. Vilnius: Viltis, 1907. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003022910
226. Lašas, Vladas. Anafilaksija: (eksperimentiškieji tyrinėjimai). Kaunas, 1926.

227. Lazarusówna F. Mūsų mokykla: apysakėlės vaikams / išvertė Jonas Kuzmickis. Marijanpolė: Marijonų leid., 1938.

228. Lazdynų Pelėda. Kaliniai: apysaka. Vilnius: Lietuvos ūkininkas, 1909. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983892

229. Lazdynų Pelėda. Karalaitė Lėlė: apysaka. Vilnius: „Sietynas“, 1914. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983890
230. Lazdynų Pelėda. Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė. Poilsis. Naujas viršaitis. Ir pražuvo kaip sapnas. Vilnius: M. Kuktos sp., 1908. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002997910

231. Lazdynų Pelėda. Nesitikėjau; Ištverk, motute; Vanka. Vilnius: Viltis, 1912. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983874

232. Lazdynų Pelėda. Pavasario rytmetį. Davatka. Burtininkė. Vilnius: „Šviesa“, 1905. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002983873

233. Liensky P. D. Nervai: 3-jų veiksmų komedija / vertė I.S. Mariampolė: „Liaudies teatro“ b-vė, 1921.

234. Lietuva: kraštas ir tauta / [redagavo A. Stanys]. Augsburgas: [Unrra], 1946.

235. Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą: parinktieji skaitymėliai iš lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikius ir jų dalis / sutaisė Liūdas Gira. Kaunas: Švyturys, [1911]. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004275493

236. Lietuviškas botanikos žodynas / sudarė Botanikos žodyno komisija, vadovaujama doc. L. Vailionio. Kaunas: leidėjas doc. L. Vailionis, 1938. D. 1: Augalų vardynas, botaniškoji fermakognozinė nomenklatūra ir augalų sistema. 1938.

237. Lietuviškoji enciklopedija / [vyriausioji redakcija: Vacl. Biržiška - vyr. redaktorius … et al.]. Kaunas: Spaudos Fondas, 1933-[1944]. 10 t.: iliustr.. Nuo T. 9 (1941) leidžia: Valstybinė leidykla Kaune. T. 1: A-Atskalūnas. 1933. T. 2: Atskilėlis-Batoras. 1934. T. 3: Batoras-Bohatta. [1935]. T. 4: Bohdanas-Caxias. 1936. T. 5: Caxias-Darbininkų Viltis. 1937. T. 6: Darbininkų žodis-Drugenis. 1937. T. 7: Drugiai-Fazmos. 1939. T. 8: F.B.A.-Ginhac. 1940. T. 9: Gini-Hofer. 1941.

238. Lietuvių archyvas: bolševizmo metai / redaktorius J. Balčiūnas. Kaunas: Studijų biuro leidinys, 1942-1943. 4 t. T. 1. 1942. T. 2. 1942. T. 3. 1942. T. 4. 1943.
239. Lietuvių tauta / Lietuvių mokslo draugija. Vilnius: [s.n], 1910.

240. Lietuvių tauta: L. Mokslo Draugijos raštai. Vilnius: [s.n], 1911. Kn. 2. 1925. Kn. 3. 1921.

241. Lietuvos gyventojai = Population de la Lithuanie: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys / Lietuvos Respublika. Finansų ministerija. Kaunas: [s.n.], 1926. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002365127

242. Lindė-Dobilas, Julijonas. Kur laimė?: 5 veiksmų drama. Kaunas: J. Dobilas, 1930.

243. Lizdeika K. K. Slidžiais takais: komedija: (iš moksleivių gyvenimo). Kaunas: Saliamono Banaičio sp., 1914.

244. Lydinis. Replėse: 3 veiksmų drama. Kaunas, 1938.

245. Longfelas, Henris. Hiavatos giesmė / H.W. Longfellow; išvertė V. K. Račkauskas-Karolis Vairas. Kaunas, 1929.

246. Lotynų kalbos skaitymai / paruošė B. Zdanavičius. Lahde, 1946.

247. Lukašiūnas, Petras. Žuvau dėl tėvynės: 5 veiksmų drama. Kaunas, 1937.
248. Maciūnas J. Trumpas higienos vadovėlis: aukštesniosioms ir vidurinėms mokykloms. Kaunas: „Sakalo“' bendrovė, 1929.

249. Mackevičius-Nord, Jonas. Pjesės vaikų teatrui: su brėžiniais, piešiniais ir paaiškinimais / pieš. ir brėž. E. N. Totlebenaitės. [Kaunas]: Spaudos fondas, [1936]. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004021824

250. Mačionis A. Ko skrendi, pilkas paukšteli. Vilnius: Vilniaus žodis, 1936.

251. Maeterlinck, Maurice. Marija Magdelena: 3 veiksmų drama / išvertė J. T.. Kaunas, 1928.

252. Maeterlinck, Maurice. Mėlyna paukštė: 6-ių veiksmų ir 12-os paveikslų pasaka / iš prancūzų kalbos vertė P. Vaičiūnas. Kaunas, 1928.

253. Maironis. Lietuvos istorija: su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu. Petropilis: Lietuvių laikraštis, 1906. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002990950

254. Maironis. Mūsų vargai: poema penkiose dalyse. Kaunas: A. Petronio knygynas, [1920] https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003208819

255. Maironis. Nasze niedole: poemat w 5 częściach / tłum. z litew. St. J.. Wilno: Wyd. „Litwy“, 1922.

256. Maironis. Reseinių Magdė: (poematas). Kaunas: Šv. Kazimiero Draugija, 1918. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003974031

257. Maldeikis, Petras. Lyčių problema / Maldeikis-Maceina. Kirchheim: Unrra, 1947.

258. Marcinkevičius, Jonas. Mes ateinam: romanas. Kaunas: Sakalas, 1936. T. 1. 1936. T. 3. 1936. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004593842 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004593844

259. Margeris, Algirdas. Šliuptarniai: Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų istorinis romanas. Chicago (Ill.): Literatūros ir mokslo draugai, 1949.

260. Marijonų vienuolija. Marijampolė, 1931.

261. Markelis S. Pirmieji patarimai sportininkams: (kaip rengtis-treniruotis rungtinėms): šuoliai. [Zarasai], 1933.

262. Marma, Antanas. Lietuvoje krikščionybę įvedė Mindaugas. Čikaga: Lietuvių tautos garbės gynėjai, 1986.

263. Martinaitis, Jonas. Blaivėk!: (gyvenimo vaizdai). Kaunas: Lietuvių katalikų blaivybės draugija, 1925.
264. Martinaitis J. Meksikos kankinys: 5 veiksmų drama. Šimonys (Kupiškio raj.); Marijampolė: [J. Martinaitis, 1938]

265. Martinaitis J. Nelaiminga moterystė: 5-ių veiksmų drama. Ukmergė, 1937.

266. Martusevičius J. Juzis didvyris: nei drama, nei komedija 6 veiksmų. Klaipėda, 1920.

267. Masiulionis J. Spalvotos moterys: keturių veiksmų vaidinimas. [Kaunas: aut. leidimas], 1937.

268. Mašiotas, Pranas. Ir aš mažas buvau. Kaunas, 1938.

269. Matjošaitis, Stasys. Sakalėlis: elementorius ir pirmosios knygos pradžios mokyklai / Esmaitis. 10-tas leidimas. Kaunas: Spaudos Fondas, 1929.

270. Matusas J. Penkios žinotinesnės naujųjų laikų sektos: baptistai, adventistai, biblistai, metodistai ir saliutistai. Kaunas, 1927.

271. Matusas, Jonas. Šaulių sąjungos istorija. 2-asis leid.. Sydney: Mintis, 1966.

272. Mazalaitė, Nelė. Apversta valtis. Nördlingen: Sudavija, 1948. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002994329

273. Merkelis, Aleksandras. Du garsingieji žemaičiai: Simono Daukanto ir vysk. Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir darbų aprašymas su jų raštų pavyzdžiais. Kaunas, 1931.

274. Meškauskas, Pranas. Lietuvių kalbos sintaksė: vadovėlis m-kloms ir rašto žmonėms. Kaunas, 1929.

275. Metraštis 1950. Kennebunk Port, Maine: Tėvai Pranciškonai, 1949.

276. Mickevičius, Adomas. Ponas Tadas / vertė K. Šakenis. Kaunas: Raidė, 1924.

277. Mickevičius, Adomas. Vėlinės / vertė Varpas. Tilžė: Kuopelė V. Kudirkos atminčiai, 1900. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004271630

278. Mičiulis, Pijus. Sugriuvęs gyvenimas: 3 veiksmų drama. Vilnius: M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas, 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004200705

279. Mikšys, Peliksas. Lietuvos ūkininkų sąjunga, 1919-1925 / paruošė P. M-ys. Kaunas: Ūkininkų sąjunga, 1925.

280. Miškinis, Antanas. Balta paukštė: [eilėraščiai]. [Kaunas]. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003017953

281. Miškinis, Jonas. Žmogaus kūnas ir jo higiena. Kassel-Mattenberg: „Aistia“, 1948.

282. Mykolaitis-Putinas, Vincas. Kunigaikštis Žvainys: poema; Raudoni žiedai: eilės. Petrapilis: Lietuvių sp., 1916.

283. Mykolaitis-Putinas, Vincas. Pirmoji lietuviška knyga: [straipsnis apie M. Mažvydo „Catechismusa prasty szadei“]. [Kaunas]: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.

284. Mykolaitis-Putinas, Vincas. Tarp dviejų aušrų. Kaunas: „Raidės“ sp., 1927. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002944529

285. Moisiejevas E. Regimosios vaizduotės išvystymo (piešimo) teorija. Kaunas, 1934. D. 1. Brūkšninis piešimas.

286. Molis, Antanas. Piemenėliai: romanas. Kaunas: Gintaras, 1938. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004657222

287. Musteikis, Antanas. Jaunasis bitininkas. Kaunas: JŪR s-ga, 1938.

288. Mūsų bičiuliai / spaudai parengė A. Krausas. Šiauliai: Šiaulių valdžios Berniukų gimnazijos moksleivių gyvulių ir gamtos globotojų ratelis, 1936. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000267132

289. Mūsų senovė: neperiodinis žurnalas Lietuvos istorijos medžiagai rinkti / red. Juozas Tumas. Tilžė: Švietimo ministerijos leidinys, 1922. T. 1, Kn. 4-5. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000016083

290. Narbutas, Jonas Vytautas. Planerizmas. Kaunas: Kūno kultūros rūmai, 1933.

291. Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. IV laida. Stuttgart: Lux, 1947.

292. Naujoji Romuva: iliustruotas savaitinis kultūros gyvenimo žurnalas / redaktorius J. Keliuotis. Kaunas: J. Keliuotis, 1931-. Įvairus dažnumas. 1931, Nr. 1/52; 1932, Nr. 1/51; 1933, Nr. 105/156; 1934, Nr. 157/208; 1935, Nr. 1/52; 1937, Nr. 1/51; 1938. Nr. 1/52; 1939, Nr. 1/50; 1940, Nr. 3/25.

293. Naujokaitis, Pranas. Lietuvių literatūra: trumpas lietuvių literatūros istorijos kursas gimnazijai. Tübingen: „Patria“, 1948.

294. Nevskij V. Kaip dirbti su knyga. Šiauliai, 1928. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000372156

295. Nikolskis, Vladimiras Kapitonovičius. Kodėl ir kaip pradėjo žmonės kalbėti / V. K. Nikolskis, N. F. Jakovlevas. [Kaunas]: Valst. encikl., žodyn. ir moksl. lit. l-kla, [1947].

296. Norkus, Jonas. Lietuvių kalbos rašyba: rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Kaunas: Spaudos fondas, 1926.

297. Norkus, Jonas. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis. Kaunas: „Vaivos“ b-vė, 1924.

298. Omańkowska, Franciszka. Verpėja po kryžium: 3-veiksmė iš lietuvių XV a. gyvenimo pasaka / vertė M. Grigonis. Vilnius: Rinkevičius, 1913.

299. O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi!. Kaunas: Vilniui vaduoti s-ga, [1923]. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004369924

300. Palionis, Mykolas. Prieš vėją nepapusi: komedija 3-uose aktuose. Chicago (Ill.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1911. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000053017

301. Paltarokas, Kazimieras. Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms. 18-asis leid.. Regensburgas: Friedrich Pustet, 1945.

302. Paparonis. Kitaip Praamžė lėmė: scenos vaizdeliai / Šmulkštys, Antanas. Marijampolė, 1920. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000488303

303. Pasakėčios: rinkinėlis kalbos ir literatūros mokslui. Kaunas, 1934.

304. Pasakėčios: rinkinėlis kalbos mokslui: [Krylovo pasakėčių laisvi vertimai]. 2-asis leid.. Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1921.

305. Paukštelis, Juozas. Audra ateina: 4 veiksmų, 5 pavadinimų pjesė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956.
306. Paukštelis, Juozas. Kelionė po Užkaukazį: [įspūdžių aprašymas]. [Kaunas], 1948.

307. Paukštelis, Juozas. Našlės vaikas: romanas. Kaunas: „Žinijos“ b-vė, 1932.

308. Paukštelis, Juozas. Pirmieji metai: romanas. [Kaunas]: Skalas, 1936.

309. Paukštelis, Juozas. Užgrobtoj žemėj: 5 veiksmų drama. Kaunas: Žinija, 1931.

310. Paulauskas, Stasys. Tvirtos valios raktas. Vilnius: Alka, 1990.

311. Pažėraitė, Karolė. Liktūnas: romanas. Eichstät-Rebdorf, 1948.

312. Pelčaras, Juozapas. Kantrybė / vertė J. Matulevičius. Kaunas, 1936.

313. Perzinskis Vl. Iškrikusi sesuo: 4-ių veiksmų komedija / iš lenkų k. išvertė L. Gira. Vilnius: Kuktos sp., 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000050162

314. Petrulis, Juozas. „Aušros“ poezija: įvadas ir tekstai. Kaunas, 1928.

315. Pietaris, Vincas. Algimantas: istorinė apysaka. [Kaunas]: Sakalas, 1940. D. 2. 1940.

316. Pietaris, Vincas. Lapės pasaka / iliustr. Povilas Osmolskis. Brooklyn: Gabija, 1951. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004618452

317. Piotrovskis, Feliksas. Iš kur akmenys ant musų laukų atsirado? / [pagal lenkišką Feliks'o Piotrowski'o sutaisytą to pačio vardo knygelę; versta iš lenkų k. P. Vileišis]. Tilžė, 1898. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/RKM/LIMIS-122619388

318. Pirandello, Luigi. Pirmoji naktis: novelės. Chicago (Ill.): Terra, 1953.

319. Poška, Dionizas. Dionizo Poškos eilės / spaudai prirengė Vikt. Kamantauskas. Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1926. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837197

320. Prie Jėzaus prakartėlės: vieno mėnesio kasdieniniai svarstymai, aušrinė, šv. mišios, V. Jėzaus vardo litanija ir kai kurios Kalėdų giesmės / jaunimui paruošė Angelė Fortunata, Uršulietė; sulietuvino A. Tyruolis. Marijampolė: [Marijonų kongregacija], 1931.

321. Przybylski, Zygmunt. Nesipriešink: vienaveiksmė komedija / iš lenkų kalbos vertė K.O.. Vilnius: M. Kuktos sp., 1909.

322. Puida, Kazys. Raštų rinkinys. Brooklyn, 1911-1912. T. 2, d. 1: Žemės giesmė: apysaka. 1911. T. 4: Dramos. 1912.

323. Puida, Kazys. Raudonas gaidys: apysakos. Kaunas: Spindulys, 1929.

324. Putvinskis-Pūtvis, Vladas. Gyvenimas ir parinktieji raštai. 2-ji pataisyta laida. Čikaga: Lietuvos šaulių sąjunga tremtyje, 1973-. - t.: iliustr. T.1. 1973.

325. Putvinskis, Vladas. Nežudyk: vienaveiksmis dramos vaizdelis, skiriamas vaikams. Vilnius: Lietuvos ūkininkas, 1914. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000002782

326. Radauskas, Henrikas. Fontanas: eilėraščiai. [Kaunas], 1935. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004139869
327. Radauskas, Henrikas. Strėlė danguje : eilėraščiai / [viršelio ir skyrių piešinius darė Vytautas Kasiulis]. Chicago (Ill.) : V. Saulius, 1950.

328. Raila, Bronys. Barbaras rėkia: eilės. Kaunas: [s.n.], 1930. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004082640

329. Rainis, Jānis. Pūsk, vėjeli!: 5-ių veiksmų tautos daina. [S.l.], 1938.

330. Raulinaitis, Adomas. Naujais keliais: 3 veiksmų su prologu drama iš jaunosios kartos gyvenimo. Kaunas: Sakalo b-vė, 1933.

331. Roscoc. Chemija: su 36 paveiksleliais. Plymouth, Pa, 1904. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000208950

332. Rubakinas, Nikolajus Aleksandrovičius. Kam ir kaip reikia skaityti knygos. Šiauliai, [1925]. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000144056

333. Rutinas, Marčius. Žinynėlis: knygos skaityti. 3-ias papild. leid.. Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922.

334. Ruzgas, Vincas. Kaip augalai rinkti, gerbarai ir kolekcijos daryti. Šiauliai, 1925. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000143177

335. Ruzgas V. Kartono ir knygrišystės: darbų vadovėlis. Kaunas, 1926.

336. Rūta, Alė. Be tavęs: poezija / iliustr. Albertas Veščiūnas. [Stuttgart]: A. Urbonas, 1946.

337. Rūta, Alė. Likimo keliu: novelės. [S. l.]: „Atžalynas“, 1947.

338. Schondoch. Lietuvos karaliaus krikštas: vizijinė poema iš XIV amžiaus / vertė A. Tyruolis. Chicago: Išleido M. Morkūnas, 1976.
339. Senovės istorijos apsakymėliai. Kaunas: Švietimo Ministerijos komisionieris „Švyturio“ b-vė, 1920. 2 d.. D. 1: Rytai; Graikija / iš rusų kalbos vertė J. Jablonskytė; kalbos žiūrėjo St. Dabušis.

340. Sirvydas, Konstantinas. Šyrwids Punktay sakimu = Punkty kazań: Teil I: 1629, Teil II: 1644: litauisch und polnish: mit kurzer grammatischer Einleitung / herausgegeben von Franz Specht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1929.

341. Skaitymai: mėn. literatūros žurnalas, dešimtosios kn. / red. V. Krėvė-Mickevičius. Kaunas: Švietimo m-jos leid., 1921.

342. Skinkis, Jonas. Kalėdų žąsis: 4-rių paveikslų pjesė. Vilkaviškis: M. Pustopedskio knygynas, 1934. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000482793

343. Skotas, Valteris. Kventinas Durvardas: istorinis romanas / vertė A. Tyruolis. [Kaunas]: Sakalas, [1935]. 2 d. D. 1. 1935. D. 2. 1935.

344. Skruodys, Jonas. Tautosaka. Vilnius, 1925.

345. Skruzdė. Braižinėliai / Mačiukas. Chicago(Ill.): „Draugas“, 1915.

346. Smetona, Antanas. Antano Smetonos didžiosios mintys / parengė Vidmantas Staniulis. 1935-1937 m. fotogr. leid.. Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2014.
347. Sodžiaus menas: [albumas / iliustracinę medžiagą rinko, tvarkė ir spausdinimą prižiūrėjo A. Tamošaitis]. Kaunas: Žemės ūkio rūmai, 1931-1939. 8 kn. [Kn.] 1: „Rinktiniai“ audiniai. 1931. [Kn.] 7-8: Lietuvių moterų tautiniai drabužiai. 1939.

348. Sofoklis. Antigona: tragedija / vertė J. Š. [Tilžė], 1903. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000130140

349. Sruoga, Balys. Baisioji naktis: drama: trys veiksmai, šeši paveikslai. Kaunas: Sakalas, 1935. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003069553

350. Sruoga, Balys. Šarūnas valstybės teatre. [Kaunas]: Tulpė, 1930.

351. Stanislavskis, Konstantinas. K. Stanislavskio pokalbiai Didžiojo teatro studijoje 1918-1922 metais / užrašyti K. Antarovos. Vilnius: Lietuvos TSR teatro draugija, 1957.

352. Stankevičius, Motiejus. Negyvoji gamta: oras, vanduo, žemė. Kaunas, 1924.

353. Staugaitis, Jonas. Dr. V. Kudirka kaipo gydytojas: (pranešimas, skaitytas 1924 m. gruodžio mėn. 8 d. Kauno medicinos draugijos viešame iškilmingame posėdyje V. Kudirkos atminimui pagerbti). Kaunas, AKC „Varpo“ b-vės spaustuvė, 1925.

354. Stiklius, Kostas. Pirmasis degtindaris: šešių veiksmų komedija. 2-as patais. leid.. Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1928.

355. Stiklius, Kostas. Tabakas: kaip jis žmonėms kenkia?: liaukime rūkę! / pagal A. Apolovą ir daugelį iš gyvenimo patyrimų parašė K. Stiklelis. Boston (Mass.), 1909.

356. Strazdas, Antanas. Pasaulinės ir dvasinės giesmės. Kaunas: Spaudos fondas, 1938. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837522

357. Strazdas, Justas. Vaiskrūmių auginimas. [Kaunas], 1933. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000486116

358. Sudermann P. Joninės: keturių veiksmų drama / iš vokiečių kalbos vertė K. Puida. Brooklyn, N. Y.: Vienybės Lietuvninkai, 1912. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000041649

359. Sužiedėlis, Juozas. Žalgiris: istorijos apysaka iš Vytauto Didžiojo laikų / pagal Chruščiovo-Sokolnikovo romaną; red. Liudas Gira. Kaunas: 1930. 2 d.. D. 2: Kerštas. 1930.

360. Sužiedėlis, Simas. Vytautas Didysis ir jo žygiai. [Kaunas]: Sakalas, 1935.

361. Šalčius, Matas. Kaip gyvena latviai, anolai, suomiai. New York, 1916.

362. Šalčius, Matas. Paskaita iš Lietuvos istorijos [Chicago (Ill.)]: Tėvynės mylėtojų d-ja, 1918.

363. Šalčius, Matas. Svečiuose pas 40 tautų: ketverių metų kelionės po Europą, Aziją ir Afriką aprašymas. Kaunas: Spaudos fondas, 1935-1936. 6 d. D. 6: Didysis Tolimųjų Rytų pasaulis. 1936.

364. Šatrijos Ragana. Pančiai: [pjesės] / M. Pečkauskaitė. Kaunas: „Rašto“ b-vė, 1920.

365. Šatrijos Ragana. Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raštai. Kaunas: „Žinijos“ b-vė, 1928-1939. 7 t. T. 3: Brėkštant; Našlaičių ašaros; Pančiai; Anuomet; Irkos tragedija; Dėl tėvynės; Kraitis; Mėlynoji mergelė. 1928.

366. Šeinius, Ignas. Nakties žiburiai. Vilnius, 1914. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456666

367. Šeižys-Dagilėlis, Mikalojus. Dainos ir sakmės. Tilžėje: Tėvynės Sargas, 1903. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB01972E68

368. Šekspyras, Viljamas. Otellas / vertė A. Churginas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.

369. Šepetienė, Klara. Vokiečių kalbos gramatika. Kaunas, 1930.

370. Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas. Diemedžio paunksmėje: sonetai. Nottingham: Šaltinis, 1974.

371. Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas. Pavasario saulėj: eilėraščiai / Aleksandras Tyruolis. Marijampolė: [s.n.], 1935.

372. Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas. Tomas Morus, Anglijos kankinys. Marijampolė: Marijonų kongregacijos leidinys, 1935.

373. Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas. Vokiečių kalbos skaitymai: pirmai ir antrai gimnazijų klasei = Deutsches Lesebuch / Alf. Šešplaukis. [S.l.]: Sudavija, 1948.

374. Šeštokienė L. Po rūsčiuoju dangum: novelės. Weilheim-Teck: „Atžalynas“, 1948.

375. Šimkus, Stasys. „Dainų dainorėlis“: 30 liaudies dainų trims ir dviems lygiems balsams: skiriama mūsų mokykloms / St. Šimkus. Kaunas: J. Petronio knygynas, 1912.

376. Šiožinys, Jonas. Smėlio nameliai / iliustr. V. Z. Stančikaitė-Abraitienė. Marijampolė, 1938.

377. Šliūpas, Jonas. Šis tas apie „Aušrą“: [spaudai paruošė Jonas Kalnėnas]. Kaunas: Valerijonas Atkočiūnas, 1936. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000488297

378. Šnapštys-Margalis, Juozas. Betliejaus stainelė: drama keturiais aktais. 2-a laida. Kaunas: Šviesos sp., 1920.

379. Šnapštys-Margalis, Juozas. Volungė: eilės - pirmieji bandymai / Juozas Margalis. Tilžėje: išleidimas ir spaustuvė J.Schoenke, 1906.

380. Švaistas, Juozas. Karnavalo aikštėje: novelės. London: Nida, 1972.

381. Švederis E. Mūsų kūdra / lietuvių kalbon vertė J. Trečiokas. Šiauliai: „Kultūros“ b-vė, 1923.

382. Šventoji istorija. Naujasis įstatymas / [redagavo Paulius Jurkus]. Göppingen: Šv. Sosto delegatūra lietuviams, 1947.

383. Švogžlys-Milžinas, Nikodemas. Vilniaus sūnūs: prologo, 3 veiksmų ir epilogo Rytų Lietuvos tragedija / Milžinas. - Kaunas: „Vilniaus“ sp., 1932.

384. Tagorė, Rabindranatas. Auka; Paštas / vertė J. Pronskus. Kaunas: Varpas, 1920.

385. Tagorė, Rabindranatas. Gitanžali / iš anglų kalbos vertė Karolis Vairas. Kaunas, 1924.

386. Tagorė, Rabindranatas. Namai ir pasaulis. Šiauliai: „Kultūros“ b-vė, 1925.

387. Tamošaitienė, Anastazija. Mergaičių darbeliai. Kaunas, 1937.

388. Tamulaitis, Vytautas. Naktis ant Nemuno / iliustravo Antanas Kučas. Kaunas: Sakalas, 1938.

389. Tarasenka, Petras. Perkūno šventykloje: apysaka. Kaunas, 1939. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003837545

390. Tautos praeitis = The past of a nation: istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. Chicago (Ill.): Lietuvių istorijos draugija, 1959-1967. Įvairaus dažnumo. T. 1, kn. 1. 1959; T. 1, kn. 2. 1960; T. 1, kn. 3. 1961; T. 1., kn. 4. 1962; T. 2, kn. 1(5). 1964; T. 2, kn. 2(6). 1965.

391. Tėvynės žiedai: lietuvių kalbos skaitymai III klasei / sudarė J. Žiugžda ir A. Kalnius; iliustravo A. Šepetys. Kaunas: Spaudos Fondas, 1938.

392. Tikyba ir mokslas. Kaunas: „Šviesos“ sp., 1928.

393. Tolstojus, Levas. Antpuolis: [apysakos] / [vertė K. Umbrasas ir V. Jocaitis]. [Kaunas]: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, [1947].

394. Tolstojus, Levas. Chadži Muratas: [apysakų rinkinys]. [Vilnius]: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, [1949].

395. Tonkūnas, Juozas. Žemės dirbimas. Kaunas, 1929.

396. Totas, Tihameris. Jaunuolio mokslas / Tihamér Tóth; vertė Antanas Maceina. Kirheimas, 1947.

397. Tremties metai: lietuvių rašytojų metraštis, 1947 / redaktorius Bern. Brazdžionis. Tübingen: Patria, 1947.

398. Tulys, Antanas. Mūsų kelias. Jau tik per sapną: dramos. Šiauliai, 1928.

399. Tulpė P. Kalnų dvasia ir kitos novelės / [iliustravo R. Berauer ir A. Docius]. Freiburgas, 1946.

400. Tumėnas, Justinas. Dėdė arba ainių kančios. Bern: Vandos Mingailytės studija, 1914. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004124550

401. 1928 m. Vasario 16: 10 metų Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvėms paminėti / redagavo A. Marcinkevičiuas. Kaunas: Lietuvos Šaulių s-gos leid., 1928. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004646797

402. Ubagėlis: 3 veiksmų vaizdas / iš prancūzų kalbos laisvai vertė Vl. Mažonas. Marijampolė, 1926.

403. Urbonas, Oskaras. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis: Žalgirio pergalės 550 metų sukaktį paminėti / [spaudai paruošė Z. Raulinaitis; Žalgirio mūšio schemas braižė L. Bileris; kalbą taisė K. Kepalas]. Brooklyn, N.Y.: Karys, 1960.

404. Urbonavičius, Kazimieras. Jono Kmito eilės. Bostonas: Lietuvių prekybos bendrovė, 1921.

405. Utenos kalendorius: 1939 metams / paruošė V. A. Ukmergė, 1938.

406. Vagneris H. Pirmieji gamtos pasakojimai : šeimai, vaikų darželiui, prieglaudai, mokyklai / vertė B. Masiulis. Kaunas: Švyturys, 1922.
407. Vaičiulaitis, Antanas. Italijos vaizdai. Stuttgarte: Lux, 1949.

408. Vaičiulaitis, Antanas. Valentina: [romanas]. Kaunas: Sakalas, 1936.

409. Vaičiūnas, Petras. Aukso gromata: 4 veiksmų pjesė. [Kaunas]: Sakalas, [1938]. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004621150

410. Vaičiūnas, Petras. Giedrėjanti sąžinė: 3 veiksmų dramos kūrinys; „Žodžių ir atlasių“ 3-oji dalis. Kaunas, 1924. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004628886

411. Vaičiūnas, Petras. Laimės gėlė: 2 veiksmų pasaka. Kaunas: „Spaudos fondas“, 1929. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226206

412. Vaičiūnas, Petras. Liepsnojančios širdys: 5 veiksmų drama. Kaunas, 1936. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226233

413. Vaičiūnas, Petras. Naujieji žmonės: 5 veiksmų komedija. Kaunas, 1937. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226249

414. Vaičiūnas, Petras. Nuodėmingas angelas: penkių veiksmų drama. Kaunas: „Vairo“ b-vė, 1927. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226230

415. Vaičiūnas, Petras. Pražydo nuvytusios gėlės: 3 veiksmų, 4 paveikslų pjesa. Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1923. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226208

416. Vaičiūnas, Petras. Tuščios pastangos: 4 veiksmų komedija. Kaunas, 1926. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002908290

417. Vaitkus, Mykolas. Tvanas: apysaka-fantazija. Kaunas, 1927. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004119910

418. Vaitkus, Mykolas. Žaibas ir mergaitė: 3 veiksmų 2 paveikslų negalimybė. [Kaunas]: Sakalas, 1936. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004119886

419. Vaitkus, Mykolas. Žvaigždės Duktė: 4 veiksmų drama. Kaunas, 1924. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004119824

420. Vaižgantas. Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas: „Apžvalgos“ grupė: Jonas Maironis-Mačiulis / J. Tumas. Kaunas: „Dirvos“ b-vė, 1924.

421. Vaižgantas. Pragiedruliai. Kassel-Mattenberg: „Aistia“, 1948. T. 2: Gondingos kraštas. 1948.

422. Vaižgantas. Rimai ir Nerimai; Ponas direktorius. Kaunas, 1933.

423. Vaižgantas. Vaižganto raštai. Kaunas; Vilnius: „Švyturys“, 1922-1938. 19 t. T. 3: Kauno laikotarpis. D. 1: Steigiamajame Kaune 1920-21 m: publicistika. 1922. T. 5: Mišrieji vaizdai. D.1: Karo vaizdai; Scenos vaizdai: beletristika. 1922. T. 7: Pragiedruliai. T. 1: Gondingos kraštas. D. 1: vaizdai kovos dėl kultūros. 1923. T. 14: Mūsų literatūros istorijai: sekmas būrys veikėjų: publicistai. [Kaunas]: Hum. mokslų fakulteto leidinys, 1929.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003733091
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003733096
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003733112
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003734762

424. Vaižgantas. Vincas Kudirka - Vincas Kapsas / J. Tumas. Kaunas: „Varpas“, 1924.

425. Valančius, Grigas. Lietuva ir Karaliaučiaus kraštas. Kirchheim-Teck: Grigas Valančius, 1946.

426. Valančius, Motiejus. Paaugusių žmonių knygelė / perredagavo, žodžius paaiškino ir įžangą parašė A. Merkelis. - Kaunas: „Vairo“' bendrovė, 1930.

427. Valančius, Motiejus. Pastabos pačiam sau / iš lenkiškosios vyskupo Motiejaus rašliavos sulasė ir savo pastabų pridėliojo J. Tumas. Klaipėda: Akc. „Ryto“ b-vė, 1929.

428. Valančius, Motiejus. Vaikų knygelė / su dailininko K. Šimonies paveikslėliais; redagavo L. Kuodys. Kaunas: „Sakalo“ bendrovės leidinys, 1928.

429. Vanduo ant žemes, požeme ir viršuje žemes / rusiškai parašė Rubakins; vertė Drugys. Čikaga: Spauda „Lietuvos“, 1900. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000205739

430. Vargovaikis. Kova su girtuoklybe: trijų veiksmų ir vieno paveikslo drama / Kazimieras Ralys. Vilnius: K. Strazdo ir A. Vėgėlės sp., 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/ZAM/LIMIS-211356693

431. Vasiliauskas, Mečislovas. Gimtasis žodis: skaitymai pradžios mokyklos IV skyriui ir vidurinės mokyklos pirmosioms klasėms. Kaunas; Marijampolė: Dirva, 1927.

432. Vasiliauskas, Mečislovas. Praktinė lietuvių kalbos gramatika: 2-am pradžios mokyklos skyriui: (1-is koncentras). 4-asis patais. leid.. Vilnius; Kaunas; Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, 1940.

433. Vasiliauskas, Mečislovas. Žibutė: elementorius ir skaitymėliai. Kaunas, 1923.

434. Vencienė, Viktorija. Sudainuota daina: 3-jų v. drama. Brooklyn, 1931.

435. Venclovas, Motiejus. Mindaugis, didysis Lietuvos kunigaikštis ir karalius: trumpas aprašymas jo gyvenimo ir darbų. Tilžėje: [J. Schoenkės sp.], 1899. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB0A60EFEB

436. Veresajevas, Vikentijus. Žvaigždė ir priedas / V. Veresajev. Liepojus, 1907.

437. Verpetai: poezijos almanachas / [redagavo Vytautas Dyvas; dail. Stp. Makarevičius]. Kemptenas: Alguvos baras, 1946.

438. Vienuolio disputa su rabinu: vieno veiksmo juokai. Chicago (Ill.), 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000046314

439. Vienuolis, Antanas. Raštai. Kaunas, [1920?]-1944. 12 kn.. Kn. 5. Kaunas: A. Vienuolis, 1930.

440. Vilkutaitis, Antanas. Amerika pirtyje: parsas trijuose ažtuose / Keturakis. Peterburgas: Imperatoriškosjos Mokslų akad. sp., 1905. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002935549

441. Vydūnas. Bhagavad Gītā = Palaimintoji giesmė: vertimas iš sanskrito. Detmold: Lietuvių Skautų Brolijos Vadija, 1947. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BLNB0A27CF20

442. Vydūnas. Lietuvos pasakelê: vienveiksmis dramatinis poêmas / Vîdûnas. Tilžėje: Rūta, 1913.
443. Vydūnas. Pasiilgimas: pasakiškas 3 v. vaidinys. Tilžė: Rūta, 1938.

444. Vydūnas. Probotsiûn sesêliai: dramâtiska aidija trijose dâlîse. Tilzêje: Vilhelmas Storost, 1908. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LSIM/LIMIS-210000005481921

445. Vydūnas. Sigutė: iš lietuvių pasakos sumanita vienveiksmė mysteria / Vidūnas. Tilžė: Rūta, 1914.

446. Vydūnas. Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas: (kada karų nebebus) / Vydūnas. Detmold: Liet. Skautų Brolijos Vadija, 1948.

447. Vydūnas. Vergai ir Dîkiai: keturiû veiksmû tragaida / Tilžėje: Rūta, 1919.

448. Vydūnas. Visatos sąranga. Tilžėje: Vilh. Storost, 1907.

449. Vydūnas. Žmonijos kelias. Tilžė: Rūta, 1914.

450. Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915-1919 m. = The German occupation in Lithuania, 1915-1919: paveikslėliuose ir trumpuose jų aprašymuose / surengė ir išleido J. Šilietis: gret. tekstas liet., angl.. Kaunas, 1922.

451. Voveraitė, Balė. Žirgonė ir Gailė: 3-jų dalių scenos pasaka. Detmold: Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Vadija, 1948.

452. Waggaman, Mary Teresa. Karalienės prižadas / vertė Jonas Tarvydas. Chicago (Ill.): Draugas, 1923.

453. Zajančkauskas, Vincas. Lietuvių literatūros vadovėlis (1400-1904). [Vilnius], 1926.

454. Zapolska, Gabriela. Kvailų žmonių tragedija: 3-jų veiksmų komedija / vertė A. Rucevičius. Kaunas: „Švyturio“ b-vė, 1929.

455. Zobarskas, Stepas. Moters stiprybė: beletristika. [Kaunas], 1938. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004135549

456. Zobarskas, Stepas. Paukščio likimas / [iliustr. T.Kulakauskas]. Kaunas, 1937. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004135594

457. Zobarskas, Stepas. Savame krašte: novelės. Tübingen: Patria, 1946.

458. Žalvarnis A. Rūtų saujelę. Kaunas, 1912. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004053813

459. Žemaitė: sudaryta pagal Lietuvos TSR Švietimo ministerijos programą / 2-asis leidimas. Kaunas: Valstybinės pedagoginės literatūros leidykla, 1956.

460. Žemaitė. Žemaitės raštai. Marijampolė / A. Bulotos leidimas, 1924-[1931]. Kaunas: „Dirvos“ b-vė. T. 2. 1925.

461. Žemelis, Henrikas. Okupantų replėse. Bad Wörishofen, 1947.

462. Žiaušys, Aleksandras. Prasimušusios versmės. Klaipėda: Šmito spaustuvė.

463. Židanavičius, Juozas. Meilės galybė: trijų veiksmų drama: (siužetas imtas iš tikro gyvenimo) / Seirijų Juozas. Kaunas: „Šviesos“ sp., 1927.

464. Židinys : literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo mėnesinis žurnalas / redaktorius-leidėjas Vincas Mykolaitis. - T. 1, Nr. 1 (1924/25)-t. 31, Nr. 5/6 (1940). - Kaunas : V. Mykolaitis, 1924-1940. - Mėnesinis. - Red.: Stasys Šalkauskis, t. 15, Nr. 7 (1932)-t. 19, Nr. 5/6 (1934); Ignas Skrupskelis, t. 19, Nr. 7 (1934)-t. 30, Nr. 12 (1939); Kazys Bauba, 1940. - Priedai: Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134. - Leidėjas: J. Grinius, t. 15, Nr. 7 (1932)-t. 31, Nr. 5/6 (1940) https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB1E859F4F
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004116679

465. Žilys, Eduardas. Neprašyti svečiai: trijų veiksmų pjesė iš kovų dėl gimtosios žemės. [Kaunas], 1938.

466. Encyclopedia Lituanica / edited by Simas Sužiedėlis. - Boston (Mass.): J. Kapočius, 1970-1978. 6 t.: iliustr. Vol. 1: [A-C]. 1970. Vol. 2: [D-J]. 1972. Vol. 3: [K-M] / edited by Simas Sužiedėlis and Vincas Rastenis. 1973. Vol. 4: [N-R] / edited by Simas Sužiedėlis and Juozas Jakštas. 1975. Vol. 5: [S-U] / edited by Simas Sužiedėlis and Antanas Kučas. 1976. Vol. 6: [V-Z]; Supplement; Index; Map of Lithuania / edited by Simas Sužiedėlis and Antanas Vasaitis. 1978. Vol. 6 : [V-Z] ; Supplement ; Index ; Map of Lithuania / edited by Simas Sužiedėlis and Antanas Vasaitis. - 1978.

467. Kławany [Kartografija] / [Kartographische Abtheilung d. Königl. Preuß. Landes-Aufnahme]. - [Berlin : Kartographische Abtheilung d. Königl. Preuß. Landes-Aufnahme, 1920. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004188987

468. Linkow [Kartografija] / [Kartographische Ablheilung d.Konigl.PreuB.Landes-Aufnahme]. Berlin: Kartographische d. Konigl. Preu B. Landes-Aufnahme, 1920.