Skaityklių naudojimo tvarka

PATVIRTINTA
                         Pakruojo Juozo Paukštelio
viešosios bibliotekos direktorės
2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-7


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS


I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos (toliau – Viešoji biblioteka) elektroninių knygų skaitiklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) reglamentuojama vartotojų aptarnavimo elektroninėmis knygų skaityklėmis (toliau – Skaityklė) tvarka, vartotojų ir Viešosios bibliotekos teisės, pareigos bei atsakomybė.
2.    Šis Aprašas yra Viešosios bibliotekos Naudojimosi biblioteka taisyklių sudėtinė dalis. Juo nustatoma Skaityklių išdavimo aptarnaujant vartotojus ir naudojimosi tvarka. Šio aprašo priedai yra Skaityklės ir jos priedų išdavimo ir grąžinimo aktas (1 priedas), Skaityklės ir jos priedų defektų aktas (2 priedas).
3.    Nesusipažinęs ir (arba) nesutinkantis su šiuo Aprašu vartotojas neturi teisės naudotis Skaitykle.

II.ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO TVARKA

4.    Išduoti Skaityklę galima, jei joje yra įrašyta elektroninė knyga. Skaityklė be turinio vartotojui neišduodama.
5.    Skaityklė gali būti išduodama naudoti tik registruotam Viešosios bibliotekos vartotojui, ją užsakius:
        5.1.    bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt;
        5.2.    Viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge internete;
        5.3.    portale www.epaveldas.lt.
6.    Vartotojas užsakytą Skaityklę atsiima užsakymą priėmusiame abonemente.
7.               Skaityklės išdavimo metu vartotojas privalo pasirašyti išdavimo ir grąžinimo dokumentus. Parašu jis patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šio Aprašo nuostatomis ir kad Skaityklės ir jos priedų išdavimo ir grąžinimo akte (toliau – išdavimo ir gražinimo aktas) pateikta informacija yra teisinga.

III. SKAITYKLIŲ GRĄŽINIMAS

8.    Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimas patvirtinamas Viešosios bibliotekos darbuotojo ir vartotojo parašais išdavimo grąžinimo akte, jei išduota Skaitykle buvo naudojamasi šio Aprašo nustatyta tvarka, Skaityklė yra nesugadinta (nesubraižyta, neįskelta) ir tinkama toliau naudoti bei yra grąžinami kartu su ja visi išduoti priedai, jeigu tokie buvo išduoti.
9.    Jei vartotojas prarado Skaityklę ar vieną ir jos priedų, jeigu tokie buvo išduoti, jis privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Skaityklės praradimo konstatavimo fakto atlyginti Viešajai bibliotekai padarytą žalą – apmokėti Skaityklės ar jos priedų vertę. Vartotojui atlyginus Viešajai bibliotekai padarytą žalą, išdavimo ir grąžinimo akte pažymima apie Skaityklės grąžinimą su pastaba „apmokėta už prarastą Skaityklę ir (arba) jos priedus“.
10.    Jei grąžinama Skaityklė ar jos priedai neatitinka šio Aprašo nustatytų reikalavimų, Skaityklė priimama, išdavimo ir gražinimo akte pažymima, kad Skaityklė ir jos priedai grąžinti, tačiau surašomas defektų aktas. Defektų aktą užpildo bibliotekos darbuotojas
11.    Bibliotekos darbuotojas pildydamas defektų aktą nurodo:
        11.1.    Skaityklės neveikimo faktą ir kitus trūkumus, jei tokių yrą;
        11.2.    numatomą padarytos žalos nustatymo datą. Šiai datai pasikeitus vartotojas informuojamas ;
12.    Viešosios bibliotekos darbuotojas supažindina vartotoją su tolesnio  proceso eiga ir jo pareigomis, jei būtų nustatyta, kad Skaityklė sugadinta dėl netinkamo naudojimo.
13.    Pildant defektų aktą vartotojas privalo nurodyti savo telefono numerį, el. pašto adresą (jei turi),  savo adresą, kuriais bus siunčiama informacija apie Skaityklės defektų nustatymą, žalos atlyginimą ir kiti svarbūs duomenys.
14.    Viešosios bibliotekos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo defektų akto užpildymo dienos kreipiasi į ekspertus dėl Skaityklės ar jos priedų gedimų, jų remonto išlaidų dydžio nustatymo.
15.    Gavus atsakymą iš ekspertų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Viešosios bibliotekos darbuotojas el. paštu arba paštu informuoja vartotoją apie gedimo priežastį, atlygintinos žalos dydį ir atlyginimo terminą.
16.    Vartotojas privalo atlyginti Viešajai bibliotekai padarytą žalą, kurios dydį nustato ekspertai, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos šio Aprašo 16 punkte, gavimo dienos.
17.    Vartotojui neatlyginus padarytos žalos šio aprašo nustatyta tvarka, Viešoji biblioteka turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis dėl žalos išieškojimo. Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys (įskaitant asmens kodą) gali būti perduoti tretiems asmenims tik dėl žalos išieškojimo.
18.    Atlygintinos žalos dydis negali būti didesnis nei išdavimo ir grąžinimo akte nurodyta Skaityklės ar jos priedų vertė, su kuria vartotojas buvo pasirašytinai supažindintas Skaityklės  ir (arba) jos priedų išdavimo metu.
19.    Vartotojas turi teisę ginčyti atlygintinos žalos dydį teisės aktų nustatyta tvarka teisme.
20.    Jei ekspertai nustato, kad Skaityklė ar jos priedai neveikia ne dėl Viešosios bibliotekos vartotojo kaltės, o dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, laikoma, jog vartotojas tinkamai grąžino Skaityklę ar jos priedus, ir tai pažymima defektų akte.
21.    Informacija apie Skaityklės ir (arba) jos priedų įsigijimo vertę, nurodoma Skaityklės išdavimo ir grąžinimo akte.


IV. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

22.    Vartotojas Skaitykle gali naudotis Viešosios bibliotekos skaityklose.
23.    Skaitykle vartotojas gali naudotis tik Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo metu.
24.    Vartotojas privalo:
        24.1. Skaityklę ir joje esančias elektronines knygas naudoti tik asmeniniais tikslais.
        24.2. Skaityklę naudotis atsakingai, užtikrinti jos saugumą nuo išdavimo iki grąžinimo momento;
        24.3. nedelsdamas informuoti Skaityklę išdavusį darbuotoją apie galimus Skaityklės veikimo sutrikimus.
        24.4. grąžinti Skaityklę nepažeistą ir tokios pat būklės, kokia ji buvo išduota, neįskeltą, nesubraižyta, tinkamą naudoti.
        24.5. grąžinti Skaityklės priedus, jei tokie buvo perduoti, nepažeistus ir nesugadintus.
25.    Vartotojui draudžiama:
        25.1. perduoti Skaityklę naudotis tretiems asmenims;
        25.2. Skaityklėje esančias elektronines knygas ar jų dalis padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete) ar kitaip jas platinti bei jas naudoti reklamai, komerciniais ar kitais tikslais ir būdais, nenumatytais šiame Apraše;
        25.3. keisti Skaityklės turinį, parametrus ir kt.;
        25.4. išsinešti Skaityklę ir jos priedus, jei tokie buvo išduoti, iš Viešosios bibliotekos patalpų.
26.    Vartotojas atsako už jam išduotą Skaityklę nuo išdavimo iki grąžinimo darbuotojui momento ir išdavimo ir grąžinimo akto pasirašymo.
    
V. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

27.    Viešosios bibliotekos darbuotojas Skaityklės išdavimo metu privalo:
        27.1.    patikrinti ar įkrauta Skaityklės baterija;
        27.2.    patikrinti, ar Skaityklė veikia;
        27.3. įrašyti į Skaityklę elektronines knygas, kurios vartotojui vykdant užsakymą buvo užsakytos kartu su Skaitykle;
        27.4.    suteikti konsultaciją vartotojui kaip naudotis Skaitykle;
        27.5.    pateikti pasirašyti išdavimo ir grąžinimo aktą, kitus dokumentus;
        27.6.    vartotojui grąžinus Skaityklę, patikrinti Skaityklės ir jos priedų, jeigu jie buvo išduoti, eksploatacinę būklę.
28.    Viešosios bibliotekos darbuotojas Skaityklės grąžinimo metu turi:
        28.1. dalyvaujant Skaityklę grąžinančiam vartotojui patikrinti, ar grąžinama Skaityklė ir jos priedai atitinka išdavimo ir grąžinimo aktą, kitus dokumentus;
        28.3. ištrinti iš Skaityklės joje esančias  elektronines knygas;
        28.4. patvirtinti Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimo faktą, jei Skaityklė ir jos priedai atitinka šio Aprašo nustatytus grąžinimo reikalavimus ir yra tinkami toliau naudoti arba vartotojas yra atsisakęs šio Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka;
        28.5. surašyti Skaityklės ir jos priedų defektų aktą (toliau -  defektų aktas), jeigu grąžinamos Skaityklės būklė neatitinka išdavimo ir grąžinimo akte Skaityklės išdavimo metu aprašytos būklės ir (arba) šiame Apraše nustatytų grąžinimo reikalavimų;
        28.6. pasirašytinai susipažindinti Skaityklę grąžinusį vartotoją su išdavimo ir grąžinimo aktu ir (arba) defektų aktu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29.    Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
30.    Šio Aprašo objekto kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
31.    Visi nesutarimai, kilę dėl šio Aprašo vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.