Istorija

1937 m. kovo 15 d.

Pakruojyje atidaryta valstybinė ketvirtos eilės viešoji biblioteka. Bibliotekininku paskirtas mokytojas Aleksandras Kripas. Šalia bibliotekinio darbo A. Kripas dirbo ir Pakruojo pradinėje mokykloje. Biblioteka, turėjusi apie 600 vnt. knygų, įsikūrė 12 kvadratinių metrų kambariuke. Fondą sudarė daugiausia religinio turinio literatūra. Metų pabaigoje bibliotekoje skaitė apie 50 skaitytojų, daugiau kaip pusė jų buvo mokiniai.

1938 m. rugpjūčio 5 d.

Lietuvos centrinės valstybinės bibliotekos vedėjas Juozas Avižonis pristatė apdovanojimui 28 įvairių Lietuvos bibliotekų darbuotojus. Į apdovanojamųjų sąrašą 26 numeriu įtrauktas ir pakruojietis Aleksandras Kripas.

1940 m.

Bibliotekos knygų fondas siekė apie 3000 vnt., o skaitytojų buvo apie 500.

1941–1945 m. 

Vienuose šaltiniuose (Pakruojo rajoninės bibliotekos istorija, 1937–1969: diplominis darbas/parengė L. Drobulienė. Vilnius, 1970) nurodoma, kad Antrojo pasaulinio karo metais biblioteka buvo uždaryta, kituose (Pakruojo bibliotekos metraštis, 1948–1971) – kad veikė.

1950 m.

Pakruojis tapo rajono centru, o viešoji biblioteka – rajonine.

1952 m.

Įsteigta rajoninė vaikų biblioteka.

1954 m.

Pradėtas kataloguoti bibliotekos fondas, tačiau katalogai tikrąjį vaizdą įgavo tik 1959 m.

1961 m.

Biblioteka įsikūrė ką tik pastatyto kultūros namų pastato antrajame aukšte.

1963 m.

Bibliotekoje pradėtas dirbti kraštotyros darbas. Organizuota kraštotyros kartoteka, išskirtas kraštotyros fondas.

1969 m.

Biblioteka užėmė trečiąją vietą Respublikiniame bibliografinio darbo konkurse.

1977 m. sausio 15 d.

Pakruojo rajoninė biblioteka tapo centrine biblioteka, turinčia 6 skyrius ir 36 filialus.

1982–1988 m.

Prie bibliotekos veikė knygos bičiulių klubas „Akiratis“, turėjęs 5 sekcijas. Klubas įsteigtas pakruojiečio teisininko Jono Nekrašiaus iniciatyva. Veikliausia buvo Knygos grafikos ir ekslibrisų sekcija, vadovaujama Jono Nekrašiaus. Sekcija organizavo nemažai susitikimų su grafikos kūrėjais, ekslibrisų parodų.

1987 m.

Pažymint bibliotekos įkūrimo 50-metį, Pakruojo kultūros skyrius, centrinė biblioteka ir „Akiračio“ klubas paskelbė respublikinį ekslibrisų konkursą. Be mūsų respublikos dailininkų konkurse dalyvavo ekslibrisų kūrėjai iš Rusijos, Estijos, Latvijos, Ukrainos. 45 autoriai sukūrė 175 knygos ženklus, atspindinčius centrinės bibliotekos istoriją ir veiklą. Sukurti ekslibrisai ir bibliotekos skyriams bei filialams, bibliotekinio darbo veteranams, pirmūnams. Konkurso laureatu tapo vilnietis dailininkas Saulius Ikamas.

1989 m.

Titonių kaime įkurtas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio memorialinis kambarys. Vietos bibliotekininkė, talkinant centrinės bibliotekos darbuotojoms, parengė ekspoziciją rašytojo gyvenimui ir kūrybai. 

1995 m. lapkričio 1 d.

Pakruojo centrinė biblioteka tapo rajono savivaldybės viešąja biblioteka.

1996 m.

Bibliotekai suteiktas finansinis – ūkinis savarankiškumas, įvestas buhalterio etatas.
Bibliotekai suteiktas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

1998 m. spalis

Biblioteka persikėlė į erdvesnes patalpas miestelio centre (adresas Vytauto Didžiojo g. 41) trečiame aukšte.

2000 m.

Vasario mėnesį Mariestado miesto (Švedija) Gamtos apsaugos bendrija padovanojo bibliotekai pirmąjį kompiuterį ir spalvotą rašalinį spausdintuvą.
Šukionių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Janina Brazdžionienė tapo konkurso „Lietuvos kaimas XXI a. išvakarėse“ nugalėtoja.

2002 m. Vasaris

Atidaryta interneto skaitykla su 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams.

2008-2012 m.

Biblioteka įsijungė į respublikinį projektą „Bibliotekos pažangai“, kurio įgyvendinimo metu visos rajono bibliotekos buvo aprūpintos kompiuteriais, spausdintuvais, skeneriais.

2012-2016 m.

Biblioteka dalyvavo „Bibliotekos pažangai2“ veiklose. Įkurtas Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) kilnojamasis centras. Naudojant gautą naują įrangą, organizuojami kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui rajono bibliotekose.

2015–2016 m.

Bibliotekos kraštotyros fondui  perduoti 784 dokumentai iš kraštiečio žurnalisto, JAV lietuvių visuomenės veikėjo, Pakruojo rajono Garbės piliečio Broniaus Nainio (1920–2016)  asmeninio archyvo.

2017m . gegužė

Bibliotekai administruoti perduotos restauruotos Pakruojo medinės sinagogos patalpos (Kranto g. 8). Sukurta puiki erdvė renginiams, kuria naudojasi ne tik biblioteka, bet ir visos kitos įstaigos, organizuojančios renginius.

2019 m.

Sudaryta ir bibliotekos išleista pirmoji knyga „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“, skirta rašytojo kraštiečio Juozo Paukštelio 120-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Knygos pristatymas visuomenei įvyko 2019 m. rugsėjo 18 d.

2018-2020 m.

Viešoji biblioteka įsijungė į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklas vykdo – Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Prisijungusi Lietuva“ kurio metu organizuoti mokymai gyventojams, kaip efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.