Informacijos išteklių ir metodikos skyrius

Skyrius komplektuoja universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldybės istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei gyventojų poreikius. Organizuoja Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą – mokymus, seminarus, stažuotes, konkursus, apžiūras ir kt.

Šiame skyriuje užsakomi ir gaunami nauji dokumentai, kuriami jų bibliografiniai įrašai, dokumentai tvarkomi, inventorinami, vedama jų apskaita. Užsakomi periodiniai leidiniai rajono bibliotekoms.

Organizuojama viso rajono ir atskirų bibliotekų katalogų sistema.

Nuo 2003 m. skyrius dalyvauja LIBIS projekte - kuria viešosios bibliotekos elektroninį katalogą. Šio katalogo įrašai pateikiami LIBIS suvestiniam katalogui.

Skyrius organizuoja metodines išvykas į Bibliotekos struktūrinius padalinius, derina Bibliotekos struktūrinių padalinių metines veiklos ataskaitas, kaupia jų statistinius duomenis. Organizuoja Bibliotekos viešuosius pirkimus.
Skyriui priklauso Atsarginis fondas, kuriame kaupiami dokumentai, skirti keistis ar neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms ar institucijoms.