Reikšmingesnių įvykių ir faktų kronika

1937-1947

1937 m. kovo 15 d.
Pakruojyje atidaryta valstybinė ketvirtos eilės viešoji biblioteka. Bibliotekininku paskirtas vietos pradinės mokyklos mokytojas Aleksandras Kripas. Biblioteka įsikūrė 12 kvadratinių metrų kambaryje. Fonde buvo 600 vnt. knygų, daugiausia - religinio turinio. Pagal bibliotekos naudojimosi taisykles skaitytojas turėjo mokėti 25 centų mėnesinį abonentinį mokestį, o knygų grąžinimą garantavo 10 litų užstatas.

1938 m. rugpjūčio 5 d.
Lietuvos centrinės valstybinės bibliotekos vedėjas Juozas Avižonis apdovanojimui pristatė 28 įvairių Lietuvos bibliotekų darbuotojus. Į apdovanojamųjų sąrašą 26 numeriu įtrauktas Pakruojo viešosios bibliotekos vedėjas Aleksandras Kripas.

1940 m.
Bibliotekos fonde buvo apie 3000 vnt. knygų, o skaitytojų - apie 500.

1941-1945 m.
Antrojo pasaulinio karo metais bibliotekos veikla apmirė. Knygų buvo įsigyta gan mažai ir daugiausia vokiečių kalba. 1943 m. balandžio 1 d. bibliotekos fondą sudarė 2519 knygų, o skaitytojų buvo 304. Tuo laikotarpiu biblioteka neteko daugiau kaip 600 vnt. knygų.

1947 m.
Kad geriau patenkinti gyventojų poreikius knyga, įsteigtos pirmosios kilnojamosios bibliotekėlės.

1948-1957

1948 m.
Bibliotekos vedėju pradėjo dirbti Juozas Usevičius. Tai buvo pirmas kvalifikuotas darbuotojas. J. Usevičius buvo baigęs dviejų mėnesių bibliotekininkų kursus. Jam dirbant, biblioteka tapo savotišku kultūros židiniu. Čia vykdavo kolektyviniai radijo klausymai, garsiniai skaitymai, literatūros vakarai.

1949 m.
Bibliotekos fondas suklasifikuotas pagal L. Tropovskio „Dešimtainę klasifikaciją“.

1950 m.
Pakruojis tapo rajonu, o viešoji biblioteka - rajonine.
Pradėtas naujas bibliotekinio darbo baras - metodinis vadovavimas kaimo bibliotekoms.
Kas mėnesį pradėti rengti vienos dienos pasitarimai kaimo bibliotekininkams. Nuo 1954 m. jie įgavo seminarų pobūdį.
Prie bibliotekos įsteigtas „Knygos draugų“ būrelis. Jo nariai mokėsi, kaip įrišti ir sutvarkyti suplyšusias knygas, kolektyviai klausydavosi radijo, organizuodavo garsinius skaitymus vaikams.

1952 m.
Įsteigta rajoninė vaikų biblioteka.

1954 m.
Rajoninės bibliotekos vedėja paskirta Vilniaus kultūros - švietimo technikumo auklėtinė Irena Zakševskaitė. Tai pirmoji specialistė - bibliotekininkė. Jai dirbant, pradėtas kataloguoti bibliotekos fondas.

1958-1967

1959 m.
Bibliotekoje baigti organizuoti abėcėlinis ir sisteminis katalogai.

1960 m.
Sujungus Linkuvos ir Pakruojo rajonus, rajono centru tapo Pakruojis. Išsiplėtė ir Pakruojo rajono bibliotekų tinklas. Jį sudarė: Pakruojo rajoninė ir rajoninė vaikų, Linkuvos miesto ir miesto vaikų bibliotekos, 30 kaimo bibliotekų.

1961 m.
Biblioteka įsikūrė ką tik pastatyto kultūros namų pastato antrajame aukšte.

1963 m.
Bibliotekoje pradėtas dirbti kraštotyros darbas. Organizuota kraštotyros kartoteka, išskirtas kraštotyros fondas.
1963-1966 m. prie bibliotekos veikė gamybinė klasė (vadovė - skaityklos vedėja L. Drobulienė). Klasės tikslas - parengti apmokytus darbuotojus bibliotekoms.

1964 m.
Pagal reikalavimus sutvarkytas bibliografinis - informacinis aparatas: abėcėlinis ir sisteminis katalogai, bendroji žurnalų ir laikraščių straipsnių, recenzijų, kraštotyros kartotekos.

1966 m.
Biblioteka gavo pirmąsias vinilines muzikos plokšteles, buvo nupirktas patefonas. Tai buvo savotiška muzikinio skyriaus užuomazga. Pradėtos rengti muzikos valandėlės.

1967 m.
Respublikinėje bibliotekų apžiūroje Pakruojo rajoninė biblioteka užėmė trečiąją vietą Šiaulių zonos bibliotekų grupėje.

1968-1977

1968 m.
Respublikiniame bibliografinio darbo konkurse Pakruojo rajoninė biblioteka pelnė trečiąją vietą.

1972 m.
Bibliotekoje pradėti organizuoti 6 mėnesių bibliotekininkų kursai.

1977 m. sausio 15 d.
Rajoninė biblioteka tapo centrine biblioteka, turinčia 6 skyrius ir 36 filialus.

1978-1987

1982 m.
Prie bibliotekos įsteigtas knygos bičiulių klubas „Akiratis“, turėjęs 5 sekcijas. Klubas įsteigtas pakruojiečio teisininko Jono Nekrašiaus iniciatyva. Veikliausia buvo Knygos grafikos ir ekslibrisų sekcija (vadovas - Jonas Nekrašius). Sekcija organizavo nemažai susitikimų su grafikos kūrėjais, ekslibrisų parodų. Klubas veiklą nutraukė 1988 m. pabaigoje.

1987 m.
Pažymint bibliotekos įkūrimo 50-metį, Pakruojo kultūros skyrius, centrinė biblioteka ir „Akiračio“ klubas paskelbė respublikinį ekslibrisų konkursą. Be mūsų respublikos dailininkų konkurse dalyvavo ekslibrisų kūrėjai iš Rusijos, Estijos, Latvijos, Ukrainos. 45 autoriai sukūrė 175 knygos ženklus, atspindinčius centrinės bibliotekos istoriją ir veiklą. Sukurti ekslibrisai ir bibliotekos skyriams bei filialams, bibliotekinio darbo veteranams, pirmūnams. Konkurso laureatu tapo vilnietis dailininkas Saulius Ikamas.
Vykdant Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto nutarimą, surengta Pakruojo rajono bibliotekų darbuotojų visuomeninė atestacija.

1988-1997

1989 m.
Titonių kaime įkurtas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio memorialinis kambarys. Vietos bibliotekininkė, talkinant centrinės bibliotekos darbuotojoms, parengė ekspoziciją rašytojo gyvenimui ir kūrybai.
Pakruojo centrinė biblioteka ir Pakruojo rajoninis komjaunimo komitetas laikraštyje „Auksinė varpa“ paskelbė viktoriną „59 klausimai apie Pakruojo rajoną“, skirtą žymaus mokytojo ir kraštotyrininko Juozo Šliavo 59-osioms gimimo metinėms. Viktorinos tikslas – sudominti jaunimą rajono istorija, kultūra, iškiliomis krašto asmenybėmis. Viktorinos nugalėtoja tapo Pakruojo 1-osios vidurinės mokyklos moksleivė Vilma Sidaraitė. Ji apdovanota kelialapiu į Mongoliją.

1995 m. lapkričio 1 d.
Pakruojo centrinė biblioteka tapo rajono savivaldybės viešąja biblioteka.

Lapkričio 15 d.
Prie Pakruojo viešosios bibliotekos įregistruotas nuo 1990 m. mieste veikiantis fantastų klubas „Selija“. Nuo 1993 m. klubas kasmet rengdavo šventę „FantRopp“, nuo 1994 m. leido fenziną „Varūna“. 2007-aisias klubas atsiskyrė nuo bibliotekos.

1996 m.
Bibliotekai suteiktas ūkinis - finansinis savarankiškumas, įvestas buhalterio etatas.
Įsteigta kraštiečio poeto Prano Kasperavičiaus - Kasparaičio literatūrinė premija. Premija skiriama rajono jaunajam literatui.

1998-2007

1998 m. rugsėjis
Biblioteka persikėlė į naujas patalpas Vytauto Didžiojo gatvėje Nr. 41 (pastato, kuriame anksčiau buvo įsikūręs Pakruojo buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas, 3-ąjį aukštą).

Lapkričio 19 d.
Pakruojo rajono valdybos sprendimu Pakruojo viešajai bibliotekai suteiktas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Gruodis
Iš Kultūros ministerijos gauti 2 kompiuteriai. Tai buvo pirmieji bibliotekos kompiuteriai. Abu buvo perduoti Komplektavimo skyriui.
Prie Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos įregistruotas nuo 1995 m. veikiantis rajono literatų klubas „Židinys“.

1999 m. lapkričio 5 d.
Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyr. buhalterė Angelė Ladukienė, Komplektavimo skyriaus vedėja Birutė Vinciūnienė ir vyresn. bibliotekininkė Gražina Vilemaitė baigė Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro organizuotus kompiuterio vartojimo pagrindų kursus. Tai buvo pirmosios bibliotekos darbuotojos, baigusios kompiuterinio raštingumo kursus.

2000 m. vasaris
Mariestado miesto (Švedija) Gamtos apsaugos bendrija padovanojo bibliotekai kompiuterį ir spalvotą rašalinį spausdintuvą.

Spalis
Šukionių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Janina Brazdžionienė tapo respublikinio konkurso „Lietuvos kaimas XXI a. išvakarėse“ nugalėtoja.

2002 m. vasaris
Atidaryta interneto skaitykla su 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams. Pradėti rengti apmokymai bibliotekos vartotojams.

2005 m.
„Žiemgalos“ leidykla 500 egz. tiražu išleido viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai Genės Juodytės parengtą biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“.

2006 m. balandžio 14 d.
Įsteigtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Pakruojo skyrius.

2008-2017

2009 m. liepos 23 d.
Visuomenei pristatyta atnaujinta bibliotekos interneto skaitykla. Vykdant „Bibliotekos pažangos“ projektą, įrengta 10 kompiuterizuotų vietų vartotojams (5 - viešojoje b-koje ir 5 - vaikų literatūros sektoriuje bei nupirktas nešiojamas kompiuteris interneto skaityklos darbuotojai).

2011 m.
Respublikiniame konkurse „Geriausias Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyrius“ Pakruojo skyrius apdovanotas paskatinamąja premija.

2015-2016 m.
Bibliotekos kraštotyros fondui perduoti 784 dokumentai iš kraštiečio žurnalisto, JAV lietuvių visuomenės veikėjo, Pakruojo rajono Garbės piliečio Broniaus Nainio (1920-2016) asmeninio archyvo.

Įgyvendintas projektas „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros ministerija ir Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

2017 m. gegužės 19 d.
Po restauravimo atidarytas seniausias Pakruojo pastatas - sinagoga. Pakruojo rajono savivaldybės sprendimu sinagogos patalpos perduotos viešosios bibliotekos Vaikų erdvei.

Biblioteka skaitytojų atsiminimuose

Parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė

Foto galerija