Bibliotekos elektroniniame kataloge, prisijunkite prie „Mano sritis", įvęskite skaitytojo pažymėjimo numerį bei slaptažodį (slaptažodis - Jūsų pavardė lietuviškais rašmenimis). Prie knygos pavadinimo rasite nuorodą „Pratęsti", pakeiskite datą ir spauskite „Pratęsti".
Norint prasitęsti knygos gražinimo terminą telefonu, skambinkite į biblioteką, iš kurios turite pasiskolinę knygą.