Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

Raida Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitykloje parengta ir iki gegužės 10 d. veiks dokumentų paroda „Lietuviškų vakarų raida Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo". Parodoje chronologine tvarka pateikiamos žinios apie lietuviškus vakarus, vykusius įvairiose dabartinio Pakruojo rajono vietovėse, jų rengėjus ir artistus.

Lietuviškieji  vakarai Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo

1903 m. vasara

Steigviliuose, vietos ūkininko Poželos sodyboje, surengtas lietuviškas vakaras. Tai buvo pirmasis lietuviškas vakaras, vykęs dabartiniame Pakruojo rajone. Lietuviško vakaro iniciatorius – steigvilietis Vladas Požela, tuomet dirbęs Šiaulių ekonomijos Zubovų dvarų archyve ir dalyvavęs Medvilionių (dab. Joniškio r.) slaptų vakarų kuopelėje. Vakaro metu parodyta šviežiai parašyta žeimeliečio gydytojo, lietuviškos spaudos veikėjo Adomo Sketerio pjesė „Iš tamsos į šviesą“.

1907 m. liepos 9 d.

Rozalime surengtas pirmas šiose apylinkėse lietuviškas vakaras, kurio metu suvaidinta Žemaitės „Valsčiaus sūdas“ ir Šveicerio „Vienas iš mudviejų turi vesti“.

1909 m. rugpjūčio 30 d.

Pašvitinio apylinkių Žvirblinių dvare surengtas pirmasis lietuviškas vakaras. Vaidinta Keturakio komedija „Amerika pirtyje“.

1910 m. birželio 13 d.

Žvirblinių dvare surengtas lietuviškas vakaras. Saviveiklininkai iš Joniškio ir Šiaulių vaidino pjeses J. Giegžno „Vaito piršlybos“ ir Z. Pšibilskio „Nesipriešink“. Dainavo iš Joniškio atvykęs choras.

1910 m. liepos 25 d.

Surengtas pirmas lietuviškas vakaras Linkuvoje. Jo metu parodyta Keturakio komedija „Amerika  pirtyje“.

1910-1911 m.

Kriukų (dab. Joniškio r.) vaidintojai surengė gastroles Klovainiuose, Pašvitinyje.

1911 m. vasara

Linkuvoje Kriukų vaidintojai surengė gastroles. Čia kriukiečiai parodė Švenko komediją „Inteligentai“ ir A. Adatos komediją-vodevilį „Užburtas kunigaikštis“. Linkuvio Daugelavičiaus daržinė, kurioje tilpo apie tūkstantis žmonių, buvo pilnut pilnutėlė žiūrovų.

1913 m. balandžio 14 d.

Rozalime įvyko lietuviškas vakaras. Vakaro turinį sudarė vaidinimas, deklamacijos, dainos, žaidimai. Buvo parodytos dvi linksmos pjesės: J. Kasiulaičio „Ekspropriatorius“, B. Semeliškiečio „Kvailą supras, aklą pažins“. Vakaro metu vyko deklamacijos, žaidimai.

1913 m. vasara

Diržių kaimo ūkininko Valiulio klojime buvo suvaidinta V. Gutovskio drama (J. Strazdo-Jaunučio vertimas) „Švarkas ir milinė“. Vaidino: Karolis Požela, Juozas Barzdaitis  ir Povilas Spudas. Jiems talkino bardiškietis Ignas Lapinskas ir kiti vietos bei kaimyninių kaimų ūkininkai.
...

Pirmą kartą surengtas vaidinimas Lygumų miestelyje. Buvo parodyta Šatrijos Raganos komedija „Nepasisekė Marytei“. Vaidinimas surengtas su dainomis. Vaidinimą organizavo – lygumietis, vietos šviesuolis, buvęs knygnešys ir daraktorius Leonardas Daukša.

1914 m.

Lygumų miestelyje  L. Daukšos iniciatyva surengtas lietuviškas vakaras, kurio metu suvaidinta K. Alytos pjesės „Ant bedugnės krašto“ bei „Degtinė“. Vakaro metu grojo Šiaulių orkestras, vyko atrakcionai, veikė bufetas, kuriame nebuvo svaigiųjų gėrimų.

Sudarė Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė